Какво е необходимо да знаят родителите и учениците за прием след VII клас? 
Ето основните моменти от кампанията.

В училището, в което ученикът завършва VІІ клас, той ще получи от 12.06.2017 г. до 13.06.2017 г. служебна бележка с оценките от приемните изпити.
След обявяването на резултатите от приемните изпити и получаване на удостоверението за завършен 7 клас /задължително напечатано/, следва да подадете заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране след положени изпити за приемане в държавни и общински училища след завършен VІІ клас в срок от 16.06. до 22.06.2017 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено.
След обявяване на резултатите от първия етап на класирането (до 27.06.2017 г.) , приетите ученици следва да се запишат в училището, в което са класирани от 28.06. до 30.06.2017 г.
Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 28.06-30.06.2017 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап от класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище.
За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап от класирането и тези, които не са се записали, съществува възможност за участие в трети етап от класирането (подаване на заявления от 11.07.2017 г. до 13.07.2017 г. вкл.). За целта следва да се подаде ново заявление в училище, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата.
След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по училища в срок до 04.09.2017 г. Необходимата информация се получава от директорите на съответните училища.


Необходими документи:
– Удостоверение за завършен 7 клас /копие/
– Служебна бележка с оценките от изпитите /копие/
– Заявление /по образец/

На всички желаем класиране по посочено първо желание!

И още:

Всеки ученик, който успешно е завършил VII клас, участва в приема в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.

Учениците, които не са се явили на НВО по български език и литература и по математика също подават заявления за участие в класирането. Балът на ученик, който не се е явил на НВО по български език и литература или по математика, се формира по посочения в утвърдения държавен план-прием ред, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.
Подаване на заявления за участие в класирането:

Всички училища на територията на област Благоевград, в които през учебната 2016/2017 г. се обучават ученици в VII клас, ще приемат документи за участие в приема на учениците след завършен VII клас по утвърден държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.
Списък на училищата, в които се подават заявления за участие в приема след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година за област Благоевград, може да видите ТУК .
Всеки кандидат подава само едно заявление. Това може да стане в училището, в което се е обучавал, или в друго училище по избор от приложения списък. За учебната 2017/2018 г. заявления за прием в VIII клас могат да бъдат подавани както на хартия в училищата, посочени в приложения списък, така и по електронен път.

За кандидатстващите за специалности от професии се изисква медицинско свидетелство, което при въвеждане на заявлението се сканира и се прикача в електронната платформа.

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в регионалното управление на образованието в три етапа. Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране. След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.
Служебните бележки с резултатите от изпитите се издават от училището на седмокласника. След получаване на служебната бележка с резултатите от приемните изпити (12.06.–13.06.2017 г.), следва да се подаде заявление за участие в първи етап на класиране във времето от 16.06. до 22.06.2017 г.
Работно време на служителите в училищата, които приемат документите, е както следва:
За първо класиране:
– 16.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа;
– 17.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа;
– 19.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа;
– 20.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа;
– 21.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа;
– 22.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа.
За трето класиране заявления се подават от 11.07.2017 г. до 13.07.2017 г. във времето от 08.00 до 18.00 часа.

Коментирайте