От Община Гоце Делчев съобщиха за поредния си одобрен социален проект. Договорът за неговото изпълнение бе подписан от заместник-кмета Саид Иброш в Министерството на труда и социалната политика. Проектът е с наименование „Създаване на социално предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“ в община Гоце Делчев“ и е на стойност 205 837.13 лв. Финансира се от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“.

Проектът е насочен към подобряване възможностите за трудова реализация и социална интеграция на хора в неравностойно положение на пазара на труда. За постигане на тези цели, след стартиране на проекта, с решение на Общинския съвет – гр. Гоце Делчев е необходимо да бъде създадено ново общинско социално предприятие. За период от 12 месеца в него ще бъдат наети на трудови договори 14 лица. Това ща са хора, обучени по професията „Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство”. Обучението се реализира чрез Дирекция „Бюро по труда” Гоце Делчев, като част от изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2016 и 2017 г.

По време на проекта социалното предприятие ще се грижи за озеленяване, благоустрояване и поддръжка на около 40 дeкара зелени площи, алеи, дворни пространства на здравни и социални заведения в гр. Гоце Делчев.

В проекта са включени и следните дейности: психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост; осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група. В рамките на проекта ще бъде закупено оборудване, свързано с дейността на социалното предприятие, както и на новосъздадените работни места.

След приключване на проекта, трудовите договори на седем от работниците трябва да бъдат удължени с минимум шест месеца, при спазване условия на труд и заплащане, както по време на изпълнението на проектните дейности. Разходите за този период ще са за сметка на бюджета на община Гоце Делчев.

Снимка: Кръстьо Шилев

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *