Общинските съветници започнаха подготовка за първото за 2018 г. заседание на Общинския съвет. Основната тема ще е бюджета за тази година. Проектът, предложен от финансистите и други експерти в общинската администрация, заедно с други текущи въпроси ще бъдат обсъдени от членовете на постоянните комисии. Заседанието е предвидено да се проведе точно след 2 седмици – на 31 януари.

В предварителния дневен ред са включени:

 

 1. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г.
 2. Приемане Бюджет на община Гоце Делчев за 2018 г.
 3. Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
 4. Приемане на план за работата на Общински съвет – Гоце Делчев за 2018 г.
 5. Освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване“ на юридически лица с обекти на територията на община Гоце Делчев за 2018 г.
 6. Освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване“ на физически лица с жилищни, нежилищни и търговски обекти на територията на община Гоце Делчев, които няма да се използват през 2018 г.
 7. Отчет на кмета на община Гоце Делчев за осъществения контрол по Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев.
 8. Отчет на кмета на общината за изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
 9. Отчет за работата на Общинския съвет за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
 10. Даване на съгласие за свързано застрояване между УПИ І и УПИ ІІ от кв.9 по плана на село Господинци, община Гоце Делчев.
 11. Предаване на публични общински ВиК активи за управление от Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград, за стопанисване, поддържане и експлоатация на придобити активи от Община Гоце Делчев.

 

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *