Утре, от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане на План за работа на Общински съвет гр.Гоце Делчев за 2016 г.
2. Приемане на Стратегия за управление на общинската DSCN3410собственост за периода 2015-2019 г.
3. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2016 г.
4. Приемане Бюджет на община Гоце Делчев за 2016 година.
5. Приемане на отчет за извършени проверки през 2015 г. на физически и юридически лица, подали декларации за освобождаване от такса за услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване“ от отдел „Местни данъци и такси.“
6. Освобождаване от такса за услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване“ на юридически лица с обекти на територията на община Гоце Делчев за 2016 г.
7. Освобождаване от такса за услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване“ на физически лица с жилищни, нежилищни и търговски обекти на територията на община Гоце Делчев, които няма да се използват през 2016 г.
8. Приемане на Програма за полагане на обществено полезен труд от лицата, обект на месечно социално подпомагане за периода 2016-2020 година.
9. Изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *