Във връзка с подобряване на организацията по записване на ученици в първи клас и правото на избор на училище и вид на обучение, съобразно личните предпочитания и възможностите на всяко дете, Министерството на образованието и науката изпрати писмо, подписано от министър Тодор Танев, до началниците на регионалните инспекторати по образованието, в което се препоръчват критерии, които трябва да бъдат одобрени до 28 февруари от Педагогическия съвет на всяко училище.

Възможни критерии са:

– близост до училището (доказва се с адресна регистрация, непроменена след 01.01. на съответната година);
– наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището;
– деца със специални образователни потребности, когато в предпочетеното училище има изградена достъпна архитектурна среда и екип за комплексно педагогическо оценяване;
– деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
– деца близнаци и сираци;
– деца на инвалиди, живеещи в близост до училището.

PYRVOLACI

Допълнително Педагогическият съвет във всяко училище може да обсъди и приеме и други критерии.

Информацията за реда, сроковете, критериите за подбор и друга информация от значение за записването в I клас следва да бъде широко оповестена непосредствено след издаване на заповедта на директора чрез: поставяне на видно място в училището, публикуване на сайта на училището, ако има такъв; публикуване на сайта на съответния регионален инспекторат, както и по друг подходящ начин.

В срок до 30.05. училищата ще приемат молби (заявления) за записване на първокласници с приложените необходими документи.

На 03.06. в 17:00 часа трябва да се обявят списъците с класираните ученици.

С оглед ограничаване на възможността за едновременно записване на едно дете в повече от едно училище, записването на класираните ученици да се извърши на 06.06. и 07.06. само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или в училище. Училищата не следва да приемат оригинали на удостоверения за завършена подготвителна група, преди записването на първокласниците.

Свободните след първото класиране места да се обявят на 08.06. до 17.30 часа. За свободни се считат местата, необходими за достигане на максималния брой ученици в паралелка, обявен от училището, но не повече от 24 ученици в паралелка. В случай на класиране на близнак, другият може да бъде приет над посочения за максимален брой ученици.

Попълването на свободните места да бъде извършено на 09.06. и 10.06.

На 13.06. да се обявят останалите свободни места, като попълването им се извършва в срок до 15.09.

Максималният брой ученици в паралелка –  първи клас е 16 -22, в краен случай 24 деца.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *