Актуални възможности за кандидатстване по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. бяха представени по време на информационна среща, организирана съвместно между Областен информационен център – Благоевград и Национална служба за съвети в земеделието – ТОО Благоевград.

Ръководителят на НССЗ – Благоевград Стилиян Рупов представи условията за кандидатстване, допустимите кандидати, дейности и разходи по отворените в момента за подаване на проекти подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ на ПРСР 2014-2020 г. В събитието, което се проведе он лайн във Фейсбук страницата на Областен информационен център – Благоевград, се включиха земеделски стопани и производители от цяла Югозападна България.

Финансовите средства и по двете процедури се осигуряват на 100% от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване. Общият бюджет на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ е 12 500 000 евро. Размерът на финансовата помощ за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро, като не е предвиден минимален размер на помощта. Изплащането на помощта за одобрените проекти ще се извършва на два етапа – в началото и в края на изпълнението им.

Допустими кандидати по процедурата са физически лица, еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност, регистрирани по Търговския закон. Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да са  започнали да отглеждат животни в собствен или нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ е с бюджет 20 000 000 евро, като общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Допустими за подпомагане са кандидати, които са физически лица, навършили 18 години, еднолични търговци, еднолични дружества с ограничена отговорност и дружества с ограничена отговорност, регистрирани по Търговския закон. Допустими кандидати са и кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Към датата на подаване на проектно предложение кандидатите и по двете подмерки трябва да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Освен това трябва да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително за подмярка 6.1 и в  границите между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро включително за подмярка 6.3.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по подмярка 6.1 е 17:30 часа на 28 февруари 2022 г. По подмярка 6.3 проектни предложения могат да се подават до 17:30 часа на 02 март 2022 г. Проектните предложения се подават изцяло по електронен път чрез платформата ИСУН 2020.

И за този прием Национална служба за съвети в земеделието изготвя напълно безвъзмездно пакета от документи на кандидатите по подмярка 6.3 на ПРСР 2014-2020 г.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *