През месец юли 2016 г. завършва изпълнението на едногодишен проект „По-добра защита на деца и жени от домашно насилие и насилие, основано на полов признак чрез споделяне на добри практики между Норвегия и България”. Проектът е изпълняван от Алианс за защита от насилие, основано на пола  (АЗНОП) в рамките на „Фонд за двустранни отношения на национално ниво за България”, Финансов механизъм на ЕИП и НФМ 2009 – 2014, в партньорство с Фондация HEDDA, Норвегия. Основни цели на проекта са постигане на по-добра защита на деца и жени от домашно насилие и насилие, основано на пола чрез обмяна на добри практики между България и Норвегия и развитието на политики и законодателство в защита на децата от насилие, в т.ч. и онези, които са свидетели на насилие.

Цел на проекта беше и изграждане на капацитет и устойчиво двустранно партньорство между институции и организации от България и Норвегия в областта на превенция и защита от насилие над жени и деца. Проектът даде възможност за реализиране на изследване сред неправителствените организации в страната и сред български институции в областта на превенция и защита от насилие на жени и деца, както и да се идентифицират ефективни и неефективни модели и проблематични области в процеса на прилагане на законодателството в тази област.

Инициативата бе особено необходима за експерти от различни български институции и организации, които имаха възможност да се запознаят с добри практики от Норвегия и да поставят началото на устойчиви партньорски отношения на сътрудничество. Проектът създаде добри условия за бъдещи действия, насочени към промяна на нагласите по отношение на домашното насилие и насилието, основано на пола сред обществото като цяло.

Осъществени бяха и изследване, и международна конференция, благодарение на които се положи началото на развитието на ефективна стратегия за защита на жени и деца от насилие.

Направените препоръки от изследването и от осъществения обмен на опит са в следните сфери:

Съществува необходимост от повишаване на чувствителността и знанията сред обществото по проблема „домашно насилие”.

 Необходими са комплексни мерки, които включват законодателство, сътрудничество и координирани действия с цел осигуряване на:

 

  • Ефективни услуги за жертвите и за извършителите;
  • Овластяване на жертвите посредством специализирани програми за социално включване;
  • Редовни обучения за специалистите.

   Участниците в изследването и организациите от България, предоставящи услуги в подкрепа на деца – жертви на насилие са единодушни и относно необходимостта от бъдещи мерки в посока криминализиране на домашното насилие, по-тежки наказания за извършителите на домашно насилие, осигуряване на програми за извършителите на насилие и постигане на по-високи стандарти по отношение на предоставяните услуги и програми, в съответствие с Конвенцията на Съвета на Европа за защита и борба с насилието над жените и домашното насилие /известна като Истанбулска конвенция/.

Сред проблемните области в България е и фактът, че все още не е осигурена ефектиNASILIEвна защита на децата-жертви и свидетели на домашно насилие, ефективна защита на  децата-жертви срещу сексуално насилие, въпреки съществуващите законови разпоредби; не се осигурява  връзка и достатъчна защита на децата при  насилие срещу майката, бавят се недопустимо и необосновано производствата за защита срещу насилника, на детето и майката пострадали от насилие се налагат мъчителни процедури на експертизи, на медиация и срещи с насилника; не се използват правомощията на институциите за защита на децата от домашно насилие и не се прилага Закона за защита от домашното насилие. Не се идентифицират ясно многобройните форми на насилие, основано на пола срещу момичетата, не се идентифицират неговите жертви, включително жертвите на вътрешен трафик като входяща точка към международния трафик; не се защитават достатъчно децата и особено момичетата станали жертва на различни форми на насилие в техните общности. Всичко това е в противоречие с разпоредбите на Истанбулската конвенция и други стандарти на Съвета на Европа, както и с универсалните международни стандарти.

Ето защо организациите от АЗНОП призовават да се ратифицира час по-скоро Истанбулската конвенция, което ще допринесе за засилване на отговорността от страна на държавата и навременното привеждането в съответствие на ефективно законодателство, политики по отношение на насилието над жени и деца.

Алиансът отбелязва, че ратификацията има стратегическа роля не само за преодоляване на насилието над жени и деца, но и за постигане на максимална превенция и защита на правата на децата, пострадали от насилие, децата, свидетели на домашно насилие и други форми на насилие, основано на пола.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *