В община Гоце Делчев стартира изпълнението на проект „Различни и заедно играем, учим и творим“, с продължителност от 30 месеца – до 31.12.2018 г.

Проектът се финансира 100 % от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, съобщи заместник кметът Саид Иброш.

Бенефициент по договора за безвъзмездна финансова помощ е Община Гоце Делчев, а партньори в реализирането на проекта са фондация „Стъпка по стъпка“, детска градина „Калинка“ в гр. Гоце Делчев, детска градина „Пролет“ в с. Мосомище и детска градина „Щастливо детство“ в с. Корница.

Стойността на проекта е 223 639,00 лева, от които 190 093,15 лв. европейски и 33 545,85 лв. национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е да се повиши ефективността на работата по обхвата и интегрирането на деца в неравностойно положение и от етнически малцинства, в детските градини и групите за предучилищната подготовка на територията на община Гоце Делчев.

Специфични цели:
Подобряване на образователната среда и качеството на предучилищна подготовка в детските градини, чрез въвеждане на допълнително обучение по български език и привлекателни занимания по интереси, за развиване творческия потенциал и талантите на децата.
14670748_1143672195725142_1779222101944679587_nПовишаване капацитета на родителите за отглеждане и възпитаване на децата и засилване на мотивацията им за участие в образователния процес в детските градини.

Целева група: В проекта, при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др., поетапно ще се включат:
100 деца, в предучилищна възраст в неравностойно положение (включително от етнически малцинства);
42 родители от семейства в неравностойна ситуация (включително от етнически малцинства), които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на детска градина.
Реализирането на проекта ще допринесе за образователната интеграция на деца от предучилищна възраст в неравностойно положение, чрез изпълнение на следните основни дейности:
Допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин;
Подобряване на образователната среда в детските градини, партньори по проекта – въвеждане на адаптивни образователни форми и дейности, стимулиращи развитието и потенциала на децата в различни области и сфери на живота ( образователна, социална, здравна, трудова, културна и др);
Целенасочена работа с родителите от уязвими семейства в неравностойна ситуация, които възпрепятстват децата си, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина за осъзнаване на образованието като ценност и предпоставка за успешен старт в живота;
Формиране на толерантна образователна и обществена среда, която подкрепя и стимулира социализацията и интеграцията на децата с различен етнически произход, културна идентичност и социален статус.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *