„Не е вярно, че във вододайната зона на селата Горно Дряново и Лещен се извършва незаконна сеч“. Това заяви в ефира на bTV директорът на ЮЗДП Дамян Дамянов и припомни, че заместник-министър Стефан Бурджев е посетил района в края на месец март 2022 г. и сечта там е била забранена. Той обясни, че повредите върху 2/3 от площта на „Държавно горско стопанство Гърмен“ са причинени от снеголом на 26 .01.2019 година, а инвентаризираните над 150 000 куб.метра повредена дървесина се усвояват през последните 3 години.

„По тази причина част от насажденията в района са с нарушена структура и забавено възобновяване. С оглед спецификата на района и съобразно разпоредбите на Закона за горите, площите ще бъдат възобновени“, обясни той. По думите му подотдели  187 „м“ , 188 „б“ и 188 „д“  не попадат във  вододайната зона на с. Горно Дряново и с. Лещен и за тях няма въведени ограничения. „Ако в насажденията е установена сеч на маркирани млади букови дървета, то те са били пречупени и повалени от снеголома. Здрави букови дървета нито са маркирани, нито са незаконно отсечени“, каза Дамянов и подчерта, че в тези насаждения са извършвани проверки от различни институции и не е констатирана незаконна сеч. Директорът на ЮЗДП подчерта, че „Възобновителните сечи“ в пояс II на санитарно-охранителните зони не са забранени като ограничения или забрани се налагат с конкретна заповед. Той коментира, че със заповедта от 2 декември 2009 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград за определяне на санитарно-охранителната зона на водохващането на с. Горно Дряново и с. Лещен, най-вътрешният пояс I за строга охрана е с площ от 3 ха и в него са забранени всякакви сечи. Такива не са установени.

Инж. Дамянов допълни, че средният пояс II на санитарно-охранителната зона е с площ от 193,1 ха, като в него възобновителните сечи се ограничават, но не се забраняват и това е спазено, като е намалена интензивността на планираните сеч наполовина. „Планираните възобновителни сечи са съгласно утвърдения горскостопански план на ДГС Гърмен от 2020 година. Маркираните за сеч насаждения са с наполовина намалена интензивност спрямо планираните по горскостопанския план сечи. Служителите на „Държавно горско стопанство Гърмен“ през 2021 г. са маркирали за сеч 2 935 куб. метра от пет насаждения, попадащи в пояс II на санитарно-охранителната зона, при планирано по горскостопански план ползване от тези насаждения в размер на 4 600 куб. метра“, каза още директорът на ЮЗДП.

По думите му не е вярно, че са установени нередности в санитарно-охранителната зона на водохващането на с. Горно Дряново и с. Лещен. „Фактите са: За планираните сечи в тези насаждения са извършени проверки от Изпълнителна агенция по горите,  Югозападно държавно предприятие, гр. Благоевград, Икономическа полиция – гр. Благоевград, РИОСВ – Благоевград и Басейнова дирекция „Западно беломорски район“. При проверките не са установени нарушения от „Държавно горско стопанство Гърмен“, свързани със стопанисването и ползването на горите.

В маркираните насажденията не е извършвана сеч, а само е планирана и действията по сключените след проведени състезателни процедури договори за добива и за продажбата на дървесината от маркираните насаждения е спряна.

Проверките в района са няколко. На 17 и 18 февруари 2022 г. е извършена обстойна документална и теренна проверка от служители на „Югозападно държавно предприятие“, гр. Благоевград в „Държавно горско стопанство Гърмен”, въз основа на която е констатирано следното:

При извършване на проверка е установено, че за всички насаждения са налични нормативно изискуемите документи за извеждане на планираните стопански мероприятия – отгледна сеч и възобновителни сечи, като планираното по горскостопански план ползване е между 10% и 25% от общия запас на насажденията“, заяви той. Дамянов каза, че е констатирано, че маркирането на подлежащите на сеч дървета е извършено съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите. По думите му  маркиращите лесовъди са се съобразили с наличието на вододайната зона и въведения ограничителен режим, като извършеното маркиране е с по-ниска интензивност от планираната по горскостопанския план. „В единственото насаждение, което граничи пряко с р. Дряновска река е оставена буферна зона с ширина 20 – 30 м по протежението й. В останалите пет насаждения, в които има дерета – притоци на р. Дряновска река, при маркирането също допълнително са оставени буферни зони с ширина над 20 м, независимо, че деретата не са с постоянно водно течение“, обясни Дамянов. 

Във връзка с допълнително получен сигнал за извършвана сеч от обекта в периода 26-27 февруари, той коментира, че на 1 март е извършена втора проверка с обход на терен на всички насаждения от обекта при снежна покривка от около 30 см, при което е установено, че сеч и извоз от обекта не са извършвани. „Обходени са и разположени в близост насаждения, част от други действащи редовни и преходни обекти извън вододайни зони, при което е установена извършена редовна сеч и последвала експедиция на 26 февруари на дървесина от насаждение с повреди от снеголом и снеговал.

На 25.03.2022 г. е извършена нова специализирана документална проверка от РИОСВ – Благоевград и РДГ – Благоевград при която също не са констанирани нарушения при планирането на дейностите в горите попадащи в санитарно-охранителната зона.

На 29.03.2022 г. служители на ИАГ, ОД на МВР – Благоевград са извършили нова теренна проверка във въпросните подотдели, при която не са установени нарушения“, обясни директорът на ЮЗДП.

По отношение твърденията за извършени нарушения извън гореописаните насаждения, попадащи в санитарно-охранителната зона, той пое ангажимент да бъде извършена проверка.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *