Днес от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижими имоти, държавна собственост в полза на община Гоце Делчев.
 2. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в град Гоце Делчев.
 3. Продажба на урегулиран поземлен имот Х, имот планоснимачен номер 680 от квартал 48 по плана на село Брезница, на собственика на построената в имота сграда.
 4. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на един гараж в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1769 по кадастралната карта на град Гоце Делчев.
 5. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 17395.501.6535 по кадастралната карта на гр.Гоце Делчев.
 6. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот І от квартал 30 по плана на село Баничан.
 7. Съгласие за изменение на подробния устройствен план и Предварителен договор по реда на чл.15 от ЗУТ за урегулиран поземлен имот ІV от квартал 64 по плана на с.Мосомище.
 8. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искания на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев.
 9. Предоставяне на животновъди на общински пасища, мери и ливади.
 10. Замяна на недвижим имот, частна собственост срещу недвижими имоти, общинска собственост.
 11. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №032013, местност „Краището“ от землището на с.Мосомище, община Гоце Делчев, за „преработка на месо“.
 12. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с идентификатор №17395.130.1, местност „Мочура“ от землището на гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев, за „обект за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“.
 13. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №035074, местност „Капсии“ от землището на с.Боров, община Гоце Делчев, за „автосервиз“.
 14. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с идентификатор №17395.177.5, местност „Текето“ от землището на гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев, за „склад за съхранение на селскостопанска продукция“.
 15. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имоти /ниви/ с №№010062, 000217, 010061, 010060, 010059, 010095, 010058 и 010057, местност „Кутела“ от землището на с.Баничан, община Гоце Делчев, за „жилищно строителство“.
 16. Предварително съгласие за право на преминаване и достъп от 15 кв.м. през имот с №000270, местност „Горна голяма нива“ от землището на с.Мосомище, община Гоце Делчев.
 17. Отчет на кмета на общината за изпълнение актовете на Общинския съвет за периода от м. ноември 2015 г. до м. декември 2016 г.
 18. Отчет на кмета на община Гоце Делчев за осъществения контрол по Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев.
 19. Отчет за дейността на общинската комисия по безопасност на движението.
 20. Конкурс за възлагане управлението на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр.Гоце Делчев.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *