Днес от 14:00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Гоце Делчев. Местните старейшини трябва да обсъдят и гласуват 15 теми, съобщи председателят Ангел Гераксиев.

1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2017 г.

2. Отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Обществен съвет по образование в община Гоце Делчев“.

3. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2120 по кадастралната карта на град Гоце Делчев на собственика на построената в имота сграда.

4. Продажба на урегулиран поземлен имот Х, имот с планоснимачен номер 24 от квартал 3 по плана на село Борово на собственика на построената в имота сграда.

5. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в село Мосомище и село Борово.

6. Даване на съгласие за издаване на запис на заповед по проект “Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в западната част на гр.Гоце Делчев”.

7. Издаване на запис на заповед от община Гоце Делчев в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане на СНЦ „Местна инициативна група –Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“.

8. Изготвяне на мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката за предоставяне на статут на защитено училище на ОУ „Иван Вазов“ село Буково, Община Гоце Делчев през учебната 2017/2018 г.

9. Включване на Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – село Баничан, община Гоце Делчев в актуализирания списък на средищните училища през 2017/2018 учебна година. 10. Даване на съгласие за прием на деца навършили 2 годишна възраст в Детска градина „Радост“.

11. Определяне броя на децата в групите в Детските градини в община Гоце Делчев през учебната 2017/2018 г.

12. Приемане отчета на кмета на общината за осъществения контрол по Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев.

14. Промяна застрояването на УПИ VІІ, планоснимачен №842, кв.136 от „жилищно“ за „дентална клиника“.

15. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имоти с №№03008, 03009 и 03010, местност „Керемидарката“ от землището на с.Мосомище, община Гоце Делчев, за „кравеферма“.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *