Днес старейшините на град Гоце Делчев провежда свое редовно заседание. Те обсъждат следните теми:

 

 

 1. Изменение и допъDSCN7153лнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев.
 2. Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Гоце Делчев.
 3. Участие на Община Гоце Делчев в изпълнение на проект BG05M2OP001-3.001-0053 „Различни и заедно играем, учим и творим“.
 4. Даване на съгласие за кандидатстване с проекти за реализация на Инвестиционната политика по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр.Гоце Делчев за периода 2014-2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“.
 5. Изготвяне на мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за предоставяне на статут на защитено училище на ОУ „Иван Вазов“ село Буково, община Гоце Делчев.
 6. Предложение за закупуване на техника за нуждите на „СБУ – Гоце Делчев“ ЕООД.
 7. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искания на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев.
 8. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на част от земеделски имот /нива/ с идентификатор 17395.180.10, местност „Текето“ от землището на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, за „жилищна сграда и авторемонтна работилница“.
 9. Промяна на показателите за УПИ V-1731 от кв.34 по действащия план на гр.Гоце Делчев.
 10. Разглеждане на Решение №139 от 05.05.2016 г. върнато за ново разглеждане от областния управител на област с административен център Благоевград.
 11. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2016 г., във връзка със Заповед №ОА-АК-240/20.06.2016 г., издадена от Областния управител на област с административен център гр.Благоевград.
 12. Именуване на улици в село Брезница, община Гоце Делчев.

 

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *