Общини, юридически лица със стопанска цел и юридически лица с нестопанска цел  могат да кандидатстват за европейско финансиране за изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците. Отворената за кандидатстване процедура е по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“. Тя ще бъде представена пред заинтересованите лица по време на информационна среща в Благоевград на 24 юли.

Схемата е насочена към управлението на битови отпадъци, а допустими за финансиране са разходи за строително-монтажни работи, машини, оборудване и съоръжения, осигуряване на софтуер и лицензи, разходи за информационни кампании. Процедурата цели формиране на общество с нулеви отпадъци и повишаване на общественото съзнание за спазване на йерархията за управлението на отпадъците, прехода към кръгова икономика в България и подпомагане постигането на рециклиране на 50% от битовите отпадъци.

Общият бюджет на процедурата е 9 779 150 лв. Максималният размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е до 391 166 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро). Максимален срок за изпълнение е 18 месеца. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 26 август 2019 г., 18:30 ч.

Информационната среща за представяне на процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ ще се проведе на 24 юли (сряда) 2019 г. от 11:00 часа в офиса на ОИЦ-Благоевград и е отворена за всички заинтересовани лица, включително медии.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *