Изключително голям интерес от дребния бизнес в Благоевградска област към подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони показват резултатите след приключилото предварителното класиране на проектите за услуги и производство. 15 % от проектите, преминали първия етап от оценката по процедура  „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“, са подадени от кандидати, регистрирани на територията на областта и заявили намерение да инвестират европейски средства в Пиринско. 70 от общо 471 одобрени към момента проекти по процедурата за услуги продължават напред към административна оценка за допустимост, съобщават от Областен информационен център – Благоевград.

Най-много от кандидатите – 18 на брой, са лекари по дентална медицина, които кандидатстват за финансиране за създаване или обновяване на вече съществуващи дентални кабинети. Голяма част от тях са заявили, че ще работят на територията на общините Гоце Делчев, Хаджидимово и Сатовча, които често се посещават от жители на съседна Гърция, именно с цел ползване на дентални услуги. Други 7 проекта са свързани с инвестиции в разкриване на други лекарски практики и диагностични лаборатории.

Голям е броят и на желаещите да се занимават с авторемонтни услуги. 16 проекта, свързани с такава дейност, са допуснати да продължат напред от оценителната комисия. Сред одобрените на първи етап има и проекти, свързани със създаване на различни спортни центрове – футболни игрища, зала за спортна стрелба, пейнтбол, басейни и фитнес центрове.

Хубавото е, че по процедурата има проекти, които обхващат не само всички сектори на икономиката, но и такива с обществено-социална насоченост. Сред тях, наред с различните лекарски практики, са грижите за деца и за възрастни хора. 3 от продължаващите напред проекти от региона касаят създаване на центрове за дневна грижа за деца, а 4 – домове за възрастни хора. По процедурата подкрепа получават и дейности, свързани със създаване и обновяване на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското стопанство, както и развитие на други видове услуги като счетоводство, доставка на интернет, кариерно развитие.

Сред предварително класираните проекти по процедура „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз” също има доста разнообразни дейности, които може да бъдат реализирани на територията на областта. Сред тях са създаване и разширяване на дейността на две фабрики за производство на шоколадови изделия – в село Осина и град Разлог. Сред одобрените проекти са и двама кандидати от района на Гоце Делчев, които искат с европейски средства да разширят цеховете си за производство на изделия от камък. На следващ етап от оценката продължават още цехове за производство на обувки в Хаджидимово, за ПВЦ дограма в Гоце Делчев, за мебели в Петрич, за производство на хляб и бетонови изделия.

Срокът за подаване на проектни предложения по тази подмярка изтече през месец декември 2018 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за услуги е 35 000 000 евро, а този по процедурата за производство – 30 000 000 евро. Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР в 14–дневен срок от публикуване на списъците с проекти, преминали предварителна оценка.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *