Стартира приемът на проектни предложения по дългочаканата подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони, съобщават от Областен информационен център – Благоевград. Подмярката е една от най-привлекателните за производители, предприемачи и занаятчии, които развиват или искат да развиват дейност на територията на селски район. 13 от 14-те общини в Благоевградска област / с изключение на община Благоевград/ са класифицирани като общини от селски тип, което позволява инвестиции на средства от ПРСР на тяхна територия. 

Кандидатите по подмярката ще имат възможност да подават своите проектни предложения в рамките на три процедури в зависимост от вида на заявените за подпомагане дейности. А именно – инвестиции, насочени към развитие на занаяти, инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности и инвестиции за производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Общият бюджет за трите процедури е в размер на 68 млн. евро.

Целта на подмярката е насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места, намаляване на сезонните колебания в заетостта, насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони, насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Минималният размер на всеки отделен проект по подмярка 6.4.1. е 19 558 лв., а максималният – 1 173 480 лв. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват земеделски стопани или микропредприятия, а по процедурата за развитие на занаяти и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и, малки или средни предприятия, съгласно чл. 3 от ЗМСП.

Одобрените кандидати ще получат подпомагане за изграждане или подобрения на недвижимо имущество, закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, закупуване на земя, сгради, помещения и други недвижими имоти. За нематериални инвестиции като придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. Общи разходи, като например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.

Екипът на Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационни срещи за представяне на подмярка 6.4.1. на ПРСР в 13-те общини от селски тип на територията на областта. Срещите ще се проведат в края на месец септември и началото на месец октомври. Крайният срок за подаване на проектни предложения  по подмярката изтича в 17.30 часа на 7-ми декември 2018 г

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *