От 8 февруари  до 2 март 2015 г., включително Държавен фонд Земеделие ще приема документи по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.
DFZ
Общият размер на помощта за земеделските стопани, по схемата за 2016 г., е в размер на  3 000 000 лв. На производителите ще се предоставят 2 000 000 лв., при кандидатстване за продуктите за растителна защита, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките и  1 000 000 лв. препарати за ускоряване на процесите на гниене на листата през зимния сезон, които се прилагат през есента в периода на масов листопад. Подпомагането ще се извърши на два етапа – през пролетта – след преминаване на студовете до набъбване на пъпките и през есента – в периода на масов листопад.
Документите за кандидатстване се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци, или по адрес на управление за юридическите лица. От помощта могат да се възползват малки и средни предприятия, отглеждащи трайни овощни насаждения, ягоди и малини.
По програмата се финансират разходи за растителна защита, извършени преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала и след като е подадено заявление за подпомагане до ДФ „Земеделие”. Фондът ще изплаща помощта по фактури за купуване на продукти за растителна защита, издадени след подаване на документите в областните дирекции.  Срокът за отчитане и представяне на документи по направените разходи от страна на стопаните е до 15 април 2016 г., а за сключване на договори и изплащане на средствата – до 27 май. 
 
Срокът за подаване на документи за втория период ще бъде определен с ново решение на Управителния съвет на ДФЗ.
Кои са нужните документи за кандидатстване?
 
Земеделските стопани подават заявление за подпомагане по образец, генерирано от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), в териториалните структури на ДФЗ по постоянен адрес на физическото или едноличният търговец или по седалище на юридическото лице. В заявлението се декларира: площта за кандидатстване; обстоятелството, че попадат в категорията малки и средни предприятия; че не е предприятие в затруднено положение; наличие/липса на друго публично финансиране за заплащане на продукти за растителна защита за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период; регистрация по ЗДДС.
Съпътстващите документи към заявлението за подпомагане:
1) Извлечение от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или анкетен формуляр за обработваемите площи;
2) Копие от регистрационна карта, удостоверяваща актуална регистрация за земеделски стопанин по Наредба №3/1999г.;
3) Удостоверение за наличие или липса на задължения от ДОПК, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция за приходи, но не по-късно от два месеца преди датата на подаване на документите в териториалната структура на ДФЗ;
4) Решение на компетентният орган на управление на юридическото лице;
5) Удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *