Утре ( 28 ноември) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, съобщи председателят Ангел Гераксиев. Старейшините ще обсъдят и гласуват по следните теми:

 

 1. Подписване на договор за поръчителство във връзка с кандидатстване за овърдрафт от СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“.
 2. Определяне броя на децата в групите на детските градини в община Гоце Делчев през учебната 2017/2018 г.
 3. Увеличаване капацитета на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“.
 4. Промяна в цените на услугите извършвани от ОП „Гробищни паркове“.
 5. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с №160016, местността „Лъката“, землището на с.Господинци, община Гоце Делчев.
 6. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №056018, местност “Чарка“ от землището на с. Брезница, общ. Гоце Делчев, за “жилищно строителство – къща за гости”.
 7. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №17395.182.9, местност “Текето“ от землището на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, за “складове и магазини”.
 8. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №17395.32.12, местност „Ръждавица“ от землището на гр.Гоце Делчев, за „жилищно строителство
 9. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №17395.169.14, местност „Ташков мост“ от землището на гр.Гоце Делчев, за „авто-диагностичен център“.
 10. Предварително съгласие за промяна на предназначението за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за транспортен достъп от 120,00 м² през имот с №17395.65.411, местност „Кавакли дере“ от землището на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев.
 11. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на напорен тръбопровод на МВЕЦ „Янкулица“, землището на с.Корница, община Гоце Делчев, във връзка с представено разрешително за водоползване.
 12. Предоставяне на помещение, частна общинска собственост за безвъзмездно управление на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
 13. Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Гоце Делчев “, посмъртно.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *