Днес заседава Общинският съвет на Гоце Делчев. Какво трябва да гласуват старейшините? obs 1 OBS 2 OBS

1. Приемане на Наредба №18 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Гоце Делчев.

2. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна на регулацията и застрояването в кв.272 по ПУП-ПР и ПЗ на гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев.

3. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна на регулацията и застрояването в кв.273 по ПУП-ПР и ПЗ на гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев.

4. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна на регулацията и застрояването в кв.274 по ПУП-ПР и ПЗ на гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев.

5. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна на регулацията и застрояването в кв.59 по ЗРП на с.Мусомища.

6. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на имот – „нива“ представляващ поземлен имот с №027022 и част от имот „нива“ представляващ поземлен имот с №027024, местност „Балтовици“ от землището на с.Борово, за „обработка на естествен камък/без кварц/“.

7. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на имот – „нива“ представляващ поземлен имот с №16090, местност „Балтовици“ от землището на с.Борово, за „работилница за автомобили и мотоциклети, кафе, магазин и офиси“.

8. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на имот – „нива“ представляващ поземлен имот с №57002, местност „Мамал дол“ от землището на с.Корница, за „цех за дървопреработка“.

9. Удължаване срока на рамково споразумение №388/24.04.2013 г., сключено между община Гоце Делчев и Фонд ФЛАГ ЕАД.

10. Даване съгласие за кандидатстване с Проект „Балкански модел за достъп“, по програма COSME (програма за конкурентноспособност на предприятията и малките и средни предприятия) към ЕС.

11. Промяна в статута и финансиращия орган на ПГ по МСС „П.К.Яворов“ гр.Гоце Делчев.

12. Предоставяне на концесия за строителство с предмет „Проектиране и изграждане на обект „Спортен комплекс – тенис кортове“ в гр.Гоце Делчев“.

13. Продажба на ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 17395.501.1741 по кадастралната карта на гр.Гоце Делчев, на собственика на построената в имота сграда.

14. Продажба на УПИ VІІІ от кв.15 по плана на с.Буково на собственика на построената в имота сграда.

15. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажбата на недвижими имоти, частна общинска собственост.

16. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.3526 по кадастралната карта на гр.Гоце Делчев.

17. Закупуване на недвижим имот, частна собственост, находящ се в с.Буково.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *