Лицата, които са регистрирани земеделски стопани и са придобили право на пенсия, не подлежат на задължително осигуряване. Осигуряването им за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт е право, което може да бъде упражнено по тяхно желание, това обясняват консултантите от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) в отговор на няколко въпроса, зададени им от интересуващ се гражданин.

baba

Ето какви са неговите питания към НССЗ, свързани с пенсионираните земеделски производители:

1. Трябва ли (пенсионерът – б.р.) да се осигурява задължително и като земеделски производител за да има право на тези помощи и да не е в нарушение ?
2. Трябва ли да подава декларации – какви, къде и в какви срокове?
3. Ако се откаже от тази помощ дали ще продължи да получава директни плащания за площ ?
4. Какви данъци дължи на държавата и от какви данъци е освободен като пенсионер относно директните плащания и относно помощите по петгодишната програма ?
5. В този случай какво трябва да направи за да не получи сумите-има подадено заявление в сроковете през месец октомври 2015г.
6. Това заявление дали е достатъчно или трябва да направи още нещо – какво и къде моля уточнете и в какви срокове?

Отговорът на НССЗ:

По отношение на въпрос 1:
Съгласно чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване (Обн. ДВ. бр.110 от 17.12.1999 г. –http://lex.bg/laws/ldoc/1597824512) лицата, които са регистрирани земеделски стопани и са придобили право на пенсия, не подлежат на задължително осигуряване. Осигуряването им за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт е право, което може да бъде упражнено по тяхно желание.
Регистрираните земеделски стопани, получаващи пенсия, трябва да внасят задължително за своя сметка ежемесечни авансови здравноосигурителни вноски. Съгласно чл. 2 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.(Обн. ДВ. бр.98 от 15.12.2015г. – http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136708847), здравноосигурителната вноска за 2016 г. е определена в размер 8 на сто.

 

По отношение на въпрос 2:
Земеделските стопани – физически лица подават в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) следните декларации:
– Един път годишно: Годишна данъчна декларация за облагане доходите на физическите лица (по чл. 50 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ – Обн. ДВ. бр.95 от 24.11.2006г. –http://lex.bg/laws/ldoc/2135538631). Тя се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на получаване на дохода. Дължимият данък се заплаща в същия срок.
– Един път годишно: Декларация образец 6 „Данни за дължимите вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” по Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. – Обн. ДВ. бр.1 от 03.01.2006 г. – http://lex.bg/laws/ldoc/2135514771). Тази декларация се подава един път годишно, до 30 април за предходната година.
– Ежемесечно: Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице” по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. Подава се ежемесечно, до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
– Декларация образец 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. – подава се от тези самоосигуряващи се лица, които се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт и за определени периоди са внесли авансово осигурителните си вноски. Подава се само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход. Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски.
– Три пъти годишно, в сроковете за внасяне на дължимите данъци: Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО – Обн. ДВ. бр.105 от 22.12.2006г. –http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135540562). Декларацията се подава от земеделски стопани – еднолични търговци или самоосигуряващи се лица, които в качеството си на платци на доходи са задължени да удържат и внасят данъци по реда на ЗДДФЛ, както и от физически лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък за доходите от стопанската им дейност като земеделски стопани.

Всички видове декларации са публикувани и могат да се изтеглят от интернет страницата на НАП – www.nap.bg. Хартиени копия на формулярите могат да се намерят и в офисите на агенцията в цялата страна.

 

По отношение на въпрос 3:
Съгласно предоставената от Вас информация, вероятно Вашият родител е кандидатствал по „Схемата за дребни земеделски стопани“. Съгласно чл. 16, ал. 3 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (Обн. ДВ. бр.16 от 27.02.2015г. – http://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2136458717), кандидатите могат да оттеглят участието си по схемата, като изрично отбележат това при подаване на заявлението за подпомагане за следваща кампания. След оттеглянето, може да кандидатства за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания по реда на Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (Наредба № 5 от 27.02.2009 г. – Обн. ДВ. бр.22 от 24.03.2009г. –http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135625007).

 

По отношение на въпрос 4:
Доходите на регистрираните земеделски стопани се формират от извършваната от тях стопанска дейност и от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейските фондове. Облагането им зависи от статута на земеделски стопанин, като физическо или юридическо лице.
Доходите на физическите лица земеделски стопани се облагат по реда на ЗДДФЛ. Съгласно чл. 29 от този закон облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с 60 на сто за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност
Данъчната ставка на данъка върху общата годишна данъчна основа е 10 на сто.
Физическите лица – земеделски стопани, които подлежат на облагане по този ред, дължат авансов данък по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ. Когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, както и когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, размерът на авансовият данък се определя и данъкът се внася от лицето, придобило дохода. Срокът за внасянето на данъка е до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода, като за доходи придобити през четвъртото тримесечие на годината може да не се внася авансов данък, а само окончателен.

 

По отношение на въпрос 5:
Уведомяваме Ви, че кандидатът не може да оттегли подаденото от него заявление за подпомагане, тъй като съгласно чл. 14 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г., това може да се случи в срок до 15-ти октомври на годината на подаване с писмено искане до съответната Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” (ОД на ДФЗ) от областта, в която е постоянният адрес на кандидата – физическо лице или адресът на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

 

По отношение на въпрос 6:
За да внася здравните си осигуровки като земеделски стопанин, е необходимо стопанинът да подаде в териториалната дирекция на НАП – Декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност – задължително се подава в 7 – дневен срок от настъпване на едно от гореизброените обстоятелства. В нея лицата декларират и вида на осигуряването си. Самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия се осигуряват по свое желание от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена. Освен това и ежемесечно трябва да се подава и Декларация Образец 1, посочена в отговора на Въпрос 2.
Дължимите авансови осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица се изчисляват върху избран осигурителен доход. Той не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, и по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани е 300 лв., а максималният – 2600 лв. Лицата, регистрирани като земеделски стопани, когато едновременно с тази дейност упражняват и друга дейност в качеството си на самоосигуряващи се лица, се осигуряват върху минималния месечен осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица (420 лв).
Вноската за здравно осигуряване при минимален месечен осигурителен доход е: 8% от 300 лв. = 24,00 лв.

 

Източник Национална служба за съвети в земеделието

By hronika

3 thoughts on “Кои фермери не са длъжни да плащат осигуровки”
  1. Какво печелят от внесената от мен осигуровка като пенсионер земеделски производител.(С инвалидна пенсия по трудова злополука)

  2. Длъжен ли съм да внясъм ежемесечно осигурителни вноски като земеделски производител,като пенсионерс инвалидна пенсия ?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *