МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.“ на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “.

Кой може да кандидатства в конкурса:

Участници в конкурса могат да бъдат държавни и общински училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси

За каква сума може да се кандидатства:

За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 5 000 лева (с вкл. ДДС) за училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски.

Каква е целта на тазгодишната кампания:

Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2021г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите, заявители на проектите.

Крайна дата за реализация на дейностите по Кампанията31.10.2021г.

Какви са основните изисквания към съдържанието на проекта, необходимите за представяне документи и допустими разходи

I. Челна страница със следните данни:

                    1. Вносител на проекта

                    2. Точен адрес и телефони за контакт на вносителя

                    3. Искана сума за реализирането на проекта /до 5 000 лв. с вкл. ДДС/

II. Обяснителна записка – кратко изложение на съдържанието на проекта, неговите цели и задачи. Желателно е проектът да е свързан пряко с учебния и/или възпитателен процес в съответното учебно заведение и предвиденият учебен материал, особено в раздел природа, човек и природа, опазване на околната среда, природни ресурси, биоразнообразие и други.

IІІ. Брой на обхванатите от проекта деца от детските градини и ученици от съответните учебни и детски заведения и центрове.

ІV. Удостоверение за бюджетна банкова сметка.

V. План–сметка на необходимите разходи за реализацията на проекта до 5 000лв., систематизирана в таблица с колони – описание на дейностите, ед. мярка, количество, ед. цена и стойност, вярно изчислени! Стойностите се попълват с включен ДДС.

ВАЖНО: Допустими разходи по проектите са разходи за озеленяване, спортни уреди, съоръжения за игра на открито, създаване на еко-кът, информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия, други образователни материали, свързани с предмета на Кампанията.

Не се финансират печалба, семинари, озвучаване, командировки, възнаграждения, хонорари, лекторски и др. административни разходи. Стойностите се попълват с включен ДДС .

VІ. Декларация от Директора на учебното/детско заведение и/или център, че към датата на обявяване на конкурса, за предлагания проект или за част от него не са били отпускани средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през последните две години.

VІІ. Декларация по образец за потвърждаване актуалността на данните и автентичността на подписите в представения проект по електронен път.

Проектите, трябва да показват приобщаване на децата към проекта, вменяване на дългосрочни задължения и постигане на определени резултати от участващите в проекта (като от децата и учениците, така и от съответните ръководители на проектите в учебните заведения), проследимост на идеята в нейното дългосрочно развитие и възможност за продължаване на проекта чрез включване на допълнителни участници в следващите етапи, както и наличие на тясна връзка между посочените дейности в проекта и кампанията „Чиста околна среда – 2021г.“ на Министерството на околната среда и водите, в съответствие с цялостната стратегия за развитие на екологично възпитание и отговорности у младите хора в насока опазване на природните ресурси на страната ни.

Начин за кандидатстване:

Конкурсните проекти се изпращат само по e-mail: proekti2021@pudoos.bg с краен срок за изпращане – 15.01.2021 г.

За приемане и въвеждане в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само онези Заявления, с дата на изпращане до 15.01.2021г. включително.

Няма да се приемат за въвеждане в деловодната система Заявления за участие в Кампанията „Чиста околна среда – 2021г.“ донесени на ръка от Заявителите в деловодството на ПУДООС.

Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 05.02.2021г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2021г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 26.02.2021г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2021 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.

ВАЖНО: В класирането няма да бъдат включвани проекти на Заявители (училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК), които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2019г. и 2020г. Целта на налаганото ограничение е даване на възможност на по-голям брой нови, нефинансирани през последните 2 години, участници да се възползват от предоставянето на финансови средства за реализацията на проекти в Кампанията „Чиста околна среда – 2021г.“.  

Проектните предложения се подават в свободна форма, като са съобразени с основните изисквания към съдържанието.

Допълнителна информация относно Кампанията „Чиста околна среда – 2021 г.“ може да получите от експертите на ПУДООС на тел: 02/940 6062, 02/940 6652 .

При класиране на предложените проекти ще се има предвид пълнотата на съдържанието на проекта, оригиналността на идеите и цялостното му оформление.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *