От 2 септември ще се приемат заявления по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, според заповед на министъра на земеделието и храните. Приемът ще продължи до 3 октомври.

По подмярката една община ще може да кандидатства с максимум  3 проекта. Целта е да бъдат по-справедливо разпределени средствата, тъй като през миналия програмен период се е стигнало до огромни разлики в получените пари от отделните общини.

Финансовите условия  гласят, че един проект не може да е за повече от 3 млн. евро за кандидат община. Финансовата помощ ще е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Важно условие е след инвестицията  да не се генерират приходи.   Финансовата подкрепа за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, ще бъде определяна чрез на анализ „разходи-ползи“. За такива проекти размерът на финансово подпомагане не може да надхвърля левовата равностойност на 50 хил.  евро. За целия настоящ програмен период една община не може да се възползва от повече от  10 млн. евро по мярка 7.SELO

За инвестиции за строителство или рехабилитация на нови или съществуващи пътища и съоръжения ще се подпомагат проекти, получили минимален брой от 20 точки. Най-важното условие при пътищата е броят на населението, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие. Следващият по важност критерий е инфраструктура, обслужваща общини с високо ниво на безработица. Общините от Северозападния район ще получат максимален брой точки за високо ниво на безработица, тъй като в 80 % от тях е регистрирана над 40 % безработица. По подмярка 7.2 ще бъдат изградени водоснабдителни системи.

By hronika

One thought on “Максимум 10 милиона евро се полагат за всяка община по мярката за обновяване на инфраструктура от селската програма”
  1. Училището в Тешово- колко живот кипеше тук , по две паралелки от клас.
    Сега е жалко за гледане.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *