Общинските съветници на Гоце Делчев ще проведат свое редовно заседание на 7 март. Те ще обсъдят и гласуват следните теми:

 

 1. Приемане на План за развитие на социалните услуги през 2019 г.
 2. Промяна наименованието на социална услуга.
 3. Годишен доклад за 2017 г. на Общинската комисия по безопасност на движението.
 4. Доклад за работата през 2017 г. на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.
 5. Приемане на Наредба №21 за условията за финансово подпомагане на спортните клубове.
 6. Издаване на запис на заповед от кмета на община Гоце Делчев/община Гърмен/община Хаджидимово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ – СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ /МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
 7. Участие на община Гоце Делчев в сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Български съюз по балнеология и спа туризъм“.
 8. Разрешаване изготвянето на ПУП-ПП за външен ел.кабел за електрозахранване на имот с №057002 в землището на село Корница, община Гоце Делчев.
 9. Разрешаване изработване на ПУП – ПУР за обособяване на улица с о.т. 8 – о.т. 16 по плана на с. Баничан.
 10. Разрешаване изработването на ПУП и даване съгласие за свързано застрояване в кв.185а по плана на гр. Гоце Делчев.
 11. Разрешаване изготвянето на ПУП – ПРЗ и парцеларен план за поземлен имот номер 127.17 по кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, м. Мочура, землището на гр. Гоце Делчев.
 12. Учредяване право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за изграждане фундамент на комплектен трансформаторен пост в урегулиран поземлен имот ХХI, имот с пл.№ 98 от квартал 22 по плана на село Попови ливади.
 13. Продажба на урегулиран поземлен имот ХIХ от квартал 22 по плана на село Попови ливади на собственика на построената в имота сграда.
 14. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост в село Баничан.
 15. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост в село Буково.
 16. Предоставяне на помещения, частна общинска собственост за безвъзмездно управление на Районна здравноосигурителна каса – град Благоевград.
 17. Отдаване под наем на помещение за търговска дейност, частна общинска собственост, находящо се в двора на болницата.
 18. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от Арена Неврокоп в град Гоце Делчев.
 19. Определяне на цени за отдаване под наем на Залата за спорт и тържества в село Брезница.
 20. Отдаване под наем на части от ТВ ретранслатор за поставяне на мобилни съоръжения.
 21. Отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „АА България“ град Стара Загора.
 22. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искания на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев.
 23. Приемане на годишна план-сметка за приходите и разходите за 2018 г. на „Селскостопански и благоустройствени услуги-Гоце Делчев“ ЕООД.
 24. Приемане на годишна план-сметка за приходите и разходите за 2018 г. на „медицински център І – Гоце Делчев“ ЕООД.
 25. Приемане на годишна план-сметка за приходите и разходите за 2018 г. на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД.
 26. Приемане на годишна план-сметка за приходите и разходите за 2018 г. на „Общински пазари“ ЕООД.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *