„Държавно ловно стопанство Дикчан” , което е териториално поделение на ЮЗДП, получи международно признание за добрите си практики в многофункционалното стопанисване на горите, след като беше включено в един от най-авторитетните научни сборници в Европа. Книгата „В търсене на баланса между горско стопанство и опазване на биоразнообразието” е издание на Европейския горски институт и Швейцарския федерален институт за изследвания на  горите и в нея е споделен опита на различни европейски страни.

България е представена с „Държавно ловно стопанство Дикчан”, което освен с дългогодишните традиции в организирания ловен туризъм работи целенасочено за постигане на успешен модел за устойчиво стопанисване на горите и предоставяне на различни екосистемни услуги за местните общности, като лов, горски плодове и опазване на водите. В рамките на 10 страници пред европейската лесовъдска и природозащитна общност са представени най-важните характеристики на стопанството. То е едно от първите в България със сертификат по FSC; размерът на ползването от държавните гори (с дял на качествената строителна дървесина от 65%) е под 60% от прираста им и се осъществява чрез дългосрочни сечи, което е един от водещите индикатори за устойчивост в Европа; 76% от горите в стопанството са категоризирани като територии със специални функции за защита на природата, охрана на водите, развитие на туризма и ловното стопанство.

1 950 хектара или 10,1% от държавните гори в „ДЛС Дикчан” са под строга защита, като в тях се включват резерватът „Конски дол“, защитената местност „Манастирище“ и образци на представителни горски екосистеми по международния стандарт FSC. С цел опазване на редки защитени видове и техните местообитания при извършване на дърводобив в сечищата се оставят от 3 до 5 биотопни дървета и около 10 куб. м мъртва дървесина на всеки хектар гора. Близо 7 000 хектара са залесените през последните десетилетия борови гори върху ерозирали земи, довело до облагородяване на 1/3 от територията на стопанството.

Професионализмът на колектива е в съчетаването и баланса на природозащитните и стопански дейности, между благата, които ни дава живата гора, и икономическата изгода от добитата дървесина. Присъствието на стопанството в книгата е голямо признание за дългогодишните усилия на целия екип на териториалното поделение на ЮЗДП в с. Сатовча, въпреки всички предизвикателства.       

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *