Публикуван е списъкът на одобрените кандидати – местни инициативни групи  (МИГ) и НПО за финансиране по подмярка 19.1 на Програмата за развитие на селските райони.

Четири Местни инициативни групи в област Благоевград получават финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Това са: СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев“, СНЦ „Местна инициативна група – Разлог“, , НЧ „Светлина 1907“, гр. Якоруда и СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“.

Финансовата подкрепа за МИГ – Гоце Делчев е 47 815 лв.

Тя се предоставя за:

1.подпомагане на процеса по създаване на местни инициативни групи (МИГ) в селски райони;
2. подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво;
3. подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от pomor4Европейските структурни и инвестиционни фондове;
4. насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие;
5. подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд;
6. подкрепа за популяризиране на местната идентичност.
В МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ са включени Община Гоце Делчев, местни НПО и фирми, Фондация „Местна инициативна група Хаджидимово“, Община Гърмен, ЕТ „Сузана Сариева“ и Сдружение „Неврокоп“.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *