Във връзка с протестите срещу ромското гето в община Гърмен, които продължават втора година, МРРБ разпространи своя позиция. В нея се казва:

В местност „Падарката“, землище на с.Марчево, т.н. кв.„Кремиковци“, община Гърмен от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) са издадени общо 124 заповеди за премахване на незаконни строежи.

Всички заповеди за премахване са влезли в сила и подлежат на изпълнение.

Отправени са покани за доброволно изпълнение, връчени по законоустановения ред. Считано от датата на получаване на поканите, извършителите на незаконните строежи разполагат с възможност да изпълнят доброволно влезлите в сила заповеди за премахване, като при констатирана липса на изпълнение  от тяхна страна, от органите на ДНСК се пристъпва към принудително изпълнение.

След констатирана липса на доброволно изпълнение от страна на извършителите на незаконните строежи са предприети своевременни действия за принудително премахване.

Следва да се има предвид обстоятелството, че незаконните строежи, чието премахване е разпоредено с издадените и влезли в сила 124 заповеди за премахване по дефиниция представляват строежи, които са опасни и реално застрашават живота и здравето на техните обитатели, сред които има малолетни и непълнолетни лица. Тези постройки не отговарят на нормативните изисквания за „жилище“, в тях липсват нормални хигиенни условия, санитарни възли и водоснабдяване, като обитаването им по своята правна същност е противоправно поведение, от което никой, в т.ч. и извършителите на незаконните строежи не може да черпи права.

Във връзка с изпълнението на влезлите в сила заповеди за премахване от директора на Дирекция „Социално подпомагане“, от областния управител на област Благоевград и от кмета на община Гърмен е изискано представянето на изчерпателна информация относно възможността за осигуряване на социална услуга на засегнатото ромско население.

В ДНСК е постъпила информация, че шест семейства са отказали настаняване в социални жилища. Важно е да се отбележи и обстоятелството, че социалните услуги се предоставят след заявено желание от гражданите, а не като принудителна административна мярка.

До момента са изпълнени 14 от издадените и влезли в сила общо 124 заповеди за премахване, 18 преписки са изпратени за последващи действия на кмета на община Гърмен, за 92 незаконни строежа е приключила процедура по избор на изпълнител за принудително премахване.

С решения на Министерски съвет на Република България, взети на оперативни заседания на 22.07.2015 г. и 29.07.2015 г., е възложено на отговорните институции, в т.ч. и на  кмета на община Гърмен, да се предприемат незабавни действия за настаняване на обитателите на незаконните постройки при подходящи битови условия, след което да се премахнат незаконните строежи.

С оглед обстоятелството, че в конкретния случай незаконните строежи може да са единствени притежавани жилища за обитаващите ги семейства, както и че адресатите на заповедите за премахване са жители – лица с постоянна адресна регистрация в община Гърмен, осигуряването на адекватна социална услуга чрез предоставяне на жилища за временно настаняване на обитателите на незаконните строежи при подходящи битови и здравословgyrmen-2016-5ни условия е изцяло в компетентността на кмета на община Гърмен.

От кмета на община Гърмен нееднократно е изискано да представи в ДНСК информация със срокове и график за временно настаняване в алтернативни жилища на обитателите на всички незаконни строежи на територията на м. „Падарката“, землище на с. Марчево, кв. Кремиковци, община Гърмен, с оглед определянето на дати за започване на принудителното им премахване. До настоящия момент в ДНСК не е представен изисканият от кмета на община Гърмен график, което възпрепятства изпълнението на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконните строежи.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *