Над един млрд. лв. по всички европейски фондове са договорени за изпълнението на проекти на територията на Благоевградска област от началото на програмния период до юли 2019 г., показва справката на Областен информационен център – Благоевград.

Повече от половината от тези средства – 764 801 346 лв., са вложени в изграждането на АМ „Струма“ – за отсечката от 12,6 км. от  Благоевград до Крупник, отсечката от 24 км. от Кресна до Сандански и тунел „Железница“. Към момента, вече са изградени и пуснати в експлоатация цялата отсечка от Кресна до Сандански и 6,5 км. от отсечката след Благоевград. Тунел „Железница“ е на етап строителство.

287 842 104 лева са привлечените в областта средства по Оперативните програми – „Околна среда” (ОПОС), „Региони в растеж” (ОПРР), „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК), „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР),  „Добро управление” (ОПДУ), както и „Храни” (ОПХ). Към момента, реално са изплатени почти половината по тях – 112 140 666 лева. Или само за половин година, разплатените средства по тези програми бележат ръст от над 17 милиона лева.

По програмата с предвидени най-много средства – ОП „Околна среда“, в нашия регион се изпълняват 8 проекта на обща стойност над 120 млн. лева.  22 млн. лв. вече са разплатени за успешно приключилия проект за водния цикъл на гр. Банско. Дейностите по останалите 6 големи регионални проекта в областта на управление на отпадъците и един за подобряване качеството на атмосферния въздух в Благоевград продължават да се изпълняват.

Най-много проекти на територията на Пиринско са спечелени по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 96 броя. Към месец юли 2019 г., от бенефициенти в областта по тази програма са договорени 23 360 518 лв., което е с 2 млн. повече в сравнение с началото на тази година, като изплатените средства възлизат на над 73%.  Вече са приключени почти всички проекти, изпълнявани по процедурата „Ново работно място“ , по която бизнесът в региона е проявил най-голям интерес, както и по процедура „Независим живот“, която пък е предизвикала най-силно участие от страна на общините. Продължава изпълнението на проекти по процедури за подобряване на условията на труд, осигуряване на гъвкави форми на заетост и обучения, предоставяне на различни социални услуги, развитие на социалното предприемачество. Наскоро стартира и изпълнението на първите проекти, финансирани от Местните инициативни групи (МИГ-овете), както и първите интегрирани проекти, финансирани по повече от една Оперативна програма. 4 проекта на стойност 1 439 774 лв. прилагат интегрирани мерки по ОПРЧР и ОПНОИР за подобряване достъпа до образование на уязвими групи лица.

По ОП „Региони в растеж“ няма сключени нови договори. Подписаните до момента са 42 броя на стойност 96,5 млн. лв. Общините  Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Разлог и Сандански изпълняват 40 проекта като средствата се инвестират в благоустрояване на градска среда, обновяване на многофамилни жилищни сгради и образователна инфраструктура, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в редица обществени и административни сгради, изграждане на социална инфраструктура, реконструкция на улична мрежа и др. Почти всички тези проекти са вече приключени и по-голямата част от средствата по тях, около 53 млн. лв.  са разплатени. С регионален обхват е проектът за изграждане на 4 центъра за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни за над 2 млн. лв., по който през отчетния период стартираха строителните дейности.  Агенция пътна инфраструктура пък е бенефициент по проект за над 9 млн. лв., включващ рехабилитация на пътя към Мелник.

Програмата за бизнеса, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ в Благоевградска област инвестира над 41  млн. лева за изпълнението на 66 броя проекти. Това е ръст от 7 млн., привлечени в областта за последните шест месеца. Европейските средства са за технологично развитие и иновации, подобряване на конкурентоспособността, подобряване на енергийната и ресурсната ефективност и развитие на капацитета на предприятията. Към м. юли т.г, 20 проекта вече са успешно изпълнени и 8 026 942 лв. по тях са реално разплатени. 24 нови проекта за 5 725 25 лв.  са стартирали в периода от началото на годината по процедурата „Насърчаване на предприемачеството“. Това са проектите от високо технологичния производствен сектор и интензивни на знание услуги. Предстои одобрението на кандидатите от нискотехнологичния производствен сектор.

Повечето от проектите по ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“ са с бенефициент МОН като местните организации са целеви групи на процедури като:  „Квалификация на педагогическите специалисти“, „Ученически практики“, „Студентски практики“, „Студентски стипендии“, „Развитие на способностите на учениците“ и т.н. Самостоятелно, на територията на област Благоевград се изпълняват 6 проекта на стойност 2 032 426 лв. за образователна интеграция на уязвими групи.

Отделно от средствата по Оперативните програми, в област Благоевград от Европейския земеделски фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по линия на Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство са влезли още 132 578 306 лв. Най-голямата част от тези средства 105 825 537 лв. са за изпълнението на инвестиционните мерки –  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”,  подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” и подмярка 4.2 „Преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. Бенефициенти по първата са 11-те по-малки общини на областта. Те ще реализират проекти на стойност  45 845 919 лв., с които ще бъдат реконструирани и рехабилитирани улици и тротоари в населените места, ще бъде изградена и/или обновена образователна, спортна и социална инфраструктура.  Средствата по останалите 2 инвестиционни мерки са за земеделския бизнес и хранително-вкусовата и преработвателна промишленост. Безвъзмездната финансова подкрепа за 83 предприятия и земеделски стопани от този бизнес в област Благоевград възлиза на почти 60 млн. лв.

Подкрепата за младите земеделски стопани и малките стопанства се осъществява през подмерките 6.1 и 6.3, като средствата предоставени на повече от 300 земеделски стопани от началото на програмния период са 12 155 297 лв. Проекти по Програмата за морско дело и рибарство за 3,5 млн. лв. се изпълняват в общините Белица, Разлог, Петрич и Благоевград.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *