На 3 юни 2021 г. от 11.00 ч. в сградата на общината в гр. Гоце Делчев ще се проведат консултации за съставите на Секционни избирателни комисии (СИК) за произвеждането на избори за народни представители на 11 юли. Според разпоредбите на Избирателния кодекс консултациите са публични и се провеждат с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 45-то Народно събрание. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

За участие в консултациите парламентарно представените партиите и коалициите трябва

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието па партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица: длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.05.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица. се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията. или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК. когато правомощията па член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *