Според условията на закона за предоставяне на лична помощ, хората с право на чужда помощ с увреждания над 90 % и децата с над 50 % могат да избират как да се включат в механизма за подпомагане. Публикуваме информация, която да улесни тези, които се интересуват и им е необходима.

1.Кой има право на лична помощ до 31.12.2020 г.:

Лица с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 % трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;

Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

2.Как можете да заявите желанието си да ползвате Механизма лична помощ?

От 01.04.2019 г. можете да заявите желанието си да ползвате Механизма лична помощ. Документите за изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ се подават в специализирания отдел в дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Гоце Делчев.

Документите за изготвяне на индивидуална оценка на потребителите са:

Заявление-декларация по образец;

Формуляр за самооценка.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Документите можете да получите в Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Гоце Делчев или да изтеглите от електронната страница на Агенция за социално подпомагане – меню „Социално подпомагане“, подменю „Подкрепа на хората с увреждания“, „Индивидуална оценка на потребностите“, раздел „Документи“ – http://www.asp.government.bg/individualna-ocenka-na-potrebnostite

Заявлението и формулярът за самооценка се попълват от Вас, от Ваш законен или упълномощен представител. Документите се подават лично, чрез упълномощено лице или от законен представител. Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител.

ОЦЕНЯВАНЕ

След подаване на документите ще бъдете посетен в дома Ви от служител на Дирекция “Социално подпомагане“, който има задължението на установи Вашите реални затруднения и потребности, и да проведе интервю с Вас или Ваш законен представител или с човека, който полага грижи за Вас. Служителят използва специално разработен формуляр с различни въпроси, изследващи Вашите функционални затруднения.

Въз основа на Вашата самооценка, представените документи и резултатите от проведеното интервю, на заседание на специализирания отдел се изготвя Индивидуална оценка на потребностите Ви.

В 10-дневен срок от изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите се издава направление за включването Ви в Механизма лична помощ.

За да се включите в Механизма за лична помощ трябва да подадете заявление в общината по настоящ адрес. Документите за включване са заявление, в което посочвате избраното от Вас лице за асистент и направлението, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“, с определения Ви брой часове за лична помощ. Когато в заявлението не сте посочили асистент, общината /доставчикът на лична помощ/ може да Ви предложи асистент.

Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.

В заявлението, Вие или Вашият законен представител/ изрично давате съгласие, че добавката за чужда помощ да се превежда за плащането на ползваната услуга. До 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД /в зависимост от броя на определените в направлението часове/, изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

Важно е да знаете, за да направите избора си!

Даденото съгласие за трансфериране на посочените суми е задължително условие за включване и ползване на Механизма лична помощ. Трансферът ще бъде извършван само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.

Правата и задълженията на потребителя, личния асистент и общината/доставчика се уреждат чрез тристранно споразумение, а личният асистент се назначава с трудов договор, сключен между него и общината/доставчика.

Първите асистенти ще бъдат назначени от 01.09.2019 г., което значи, че всеки, който желае да получава асистентска помощ, трябва да подаде заявление за изготвяне на индивидуална оценка.

Законът за личната помощ не допуска едновременното получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности, уточняват от Агенцията за социално подпомагане.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *