Публично обсъждане със заинтересованите страни относно подготовката на проект за изграждане на социални жилища в гр. Гоце Делчев, се проведе днес.

Изграждането на 3 социални жилища е един от проектите, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Гоце Делчев за периода 2014-2020г. и ще бъде финансирано чрез одобрената Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР), като за целта са предвидени 1,47 млн. лв безвъзмездно финансиране.

Основната цел на проекта е да допринесе за социалното включване на хора в неравностойно и уязвимо положение чрез повишаване на техния жизнен стандарт и общо подобряване качеството на жилищния фонд на градските общности.

Дейностите, които ще се извършат са: ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващ сграден фонд – неизползваема общинска сграда в района на бившата казарма; Благоустрояване на прилежащото околно пространство; доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за осигуряване на основни битови условия.

С проекта за преустройство на сградата ще се осигурят условия за настаняване на приблизително 30 семейства в самостоятелни жилища. Обособените жилища ще бъдат едностайни, двустайни и тристайни.

Целеви групите групи към които е насочен проекта включват:

1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия

2. Родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и такива с увреждания.

3. Хора в риск от бедност и социално изключване: лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерски съвет, за същия период от време.

Проектът се предвижда да бъде реализиран в периода 2020 – 2021 г.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *