На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.5 от Наредба №16 за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен общински дълг, Община Гоце Делчев кани местната общност за обществено обсъждане на дългосрочен кредит в размер на 302 056,80 лева (триста и две хилядgd logoи петдесет и шест лева и осемдесет стотинки), за осигуряване на собствения принос, за изпълнение на дейностите по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова №BG161PO001/1.4-09/2012/031 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
На 20.05.2013г. Община Гоце Делчев подписа Договор №BG161PO001/1.4-09/2012/031 с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по проект „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев“. Общият одобрен бюджет на проекта е
6 041 135,91 лв., от които 4 999 669,96 лв. за основните обекти и 1 055 591,46 лв. за допълнителните обекти. Финансирането на проекта е 85% от ЕФРР, 10 % от националния бюджет и 5% собствено участие на Община Гоце Делчев. Размерът на собственото участие на Община Гоце Делчев възлиза на 302 056,80 лв. Срокът за реализация на проекта е 31 месеца, считано от датата на подписване на договора или до 20.12.2015 г.
В проекта са включени дейности за благоустрояване на градската среда в гр. Г. Делчев, а именно:
1.Цялостно обновяване на обект „Реконструкция на парк „Панорама”,
2.Цялостно обновяване на обект „Реконструкция на междублоково пространство в кв. 10, УПИ I и УПИ II”, с площ от около 5,42 дка;
3.Цялостно обновяване на обект „Реконструкция на зелени площи ул.”Сливница”, с площ от около 3,2 дка;
4.Цялостно обновяване на обект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Гоце Делчев” за основни обекти на интервенция;
5.Цялостно обновяване на обект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Гоце Делчев” за допълнителни обекти на интервенция.

Обществено обсъждане ще се проведе на 30.07.2015 г., от 10,00 часа в Залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

 

Становищата и предложенията по проекта, които ще се финансира чрез дългосрочен дълг могат да се подават в деловодството на общината и по електронен път на адрес: 2900 гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” №2, e-mail: oba@gocenet.net.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *