Днес в сградата на Община Гоце Делчев се проведе обществено обсъждане на искане за дългосрочен кредит на община Гоце Делчев в размер на 302 056,80 лв за осигуряване на собствения принос, за изпълнение на дейностите по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г .
На 20.05.2013г. Община Гоце Делчев е подписала Договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по проект „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев“ с бюджет 4 999 669,96 лв. за основните обекти на интервенция.

На 01.07.2015 г. Община Гоце Делчев подписа Анекс за финансиране на допълнителните обекти по проекта, с който се увеличи първоначално договорената стойност на проекта от 4 999 669,96 лв. на 6 041 135, 91 лева, като увеличението е с 1 041 465,95 лева – стойността на допълнителните обекти по проекта.
Финансирането на проекта е 85% от ЕФРР, 10 % от националния бюджет и 5 % собствено участие на Община Гоце Делчев, чийто размер възлиза на 302 056.80 лв. Срокът за реализация на проекта е 31 месеца, считано от датата на подписване на договора или до 20.12.2015 г.
В проекта са включени дейности за благоустрояване на градската среда в гр.Г. Делчев, а именно:
1. Цялостно обновяване на обект „Реконструкция на парк „Панорама”, с площ от около 48.3 дка.
2. Цялостно обновяване на обект „Реконструкция на междублоково пространство в кв. 10, УПИ I и УПИ II”, с площ от около 5,42 дка;
3. Цялостно обновяване на обект „Реконструкция на зелени площи ул.”Сливница”, с площ от около 3,2 дка
4. Цялостно обновяване на обект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Гоце Делчев”, с включени:
Основни обекти: „Улица „Цар Самуил“ – около 170 метра; „Улица „Св. Св. Кирил и Методий“ – около 290 метра; „Улица „Петър Сарафов“ –около 515 метра; „Улица „Одрин“ –около 380 метра; „Улица „Скопие“ –около 275 метра;„Улица „Охрид“ –около 130 метра; „Улица „Добруджа“ –около 100 мл; „Улица „Димо Хаджидимов“ –около 445 м ;„Улица „Ал.Стамболийски“ – около 150 м.; „Улица „Беласица“ – около 225 м.; „Улица „Стою Льондев“ – от около 220 мл; „Улица „Даме Груев“ – около 325 м; „Улица „Завоя на Черна“ – първи част- около 385 м; „Улица „Сливница“ –около 370 м; Улица „Шар планина“ – около 185 + 180 м; „Улица „Енос“ – около 180 м; „Улица „Струга“ – първа част- около 210 м; „Улица „Мидия“ – първа част – около 200 м; „Улица „Щип” – около 210 м; „Улица „Стефан Веркович“ – около 130 м; „Улица „Спаса Фурнаджиева“ – около 120 м. (Обща дължина на основните обекти: около 5 395 метра)
Допълнителни обекти:
– допълнителен обект 1, включващ улица „Мидия“ и улица „Струга;
– допълнителен обект 2, включващ улица „Завоя на Черна“, улица „СТРАЖИН“; улица „СТРАЦИН;
– допълнителен обект 3, включващ улица „ЛОЗЕНГРАД“: и улица „БАБУНА“;

Степен на изпълнение на проекта – към настоящия момент са проведени всички обществени поръчки и са избрани изпълнители на проектните дейности. Стартира изпълнPicture 3232ението на СМР на допълнителните обекти. Предвижда се изпълнението на обектите да приключи до края на месец септември, след което обектите ще бъдат въведени в експлоатация.

Съгласно договора с Изпълнителя на СМР:
1. Гаранционните срокове във връзка с извършените строителни-монтажни работи, в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са както следва:
1.1 Фирмена гаранция, но не по-малко от фиксираната в чл. 20, ал. 4, т.т. 1, 4 и 8 (по отношение на основни ремонти и рехабилитация) от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти:
а. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;
б. а всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 години;
в. рехабилитация и реконструкция на улици – 5 години.

1.2. Фирмена гаранция за доставените и монтирани съоръжения – 5 години.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *