Проектът на стойност 101 824,68 лв. бе финансиран в рамките на Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020” (ОПРР)“

Основната цел на проекта бе изпълнение на дейностите по подпомагане, оценка, управление и контрол на Инвестиционната програма и проектните предложения включени в нея по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Гоце Делчев (ИПГВР), включващи:

  • Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед изпълнение и управление на Инвестиционната програма на гр. Гоце Делчев;
  • Възнаграждения на екипа на Междинното звено и на екипа за изпълнение на Инвестиционната програма по ИПГВР;
  • Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения от Инвестиционната програма по ИПГВР ;
  • Участие на общински експерти в програми за обмен на опит и добри практики, дейности по публичност и визуализация;

Проектът бе с голяма важност, тъй като бе предпоставка за успешно реализиране на Инвестиционната програма по Интегрирания план на гр.Гоце Делчев за периода 2014-202г. на стойност от 18,9 млн.лв.

В резултат на изпълнените дейности по проекта, бе осигурена необходимата техническа помощ за изпълнение на Инвестиционна програма по ИПГВР, включваща следните изпълнени инфраструктурни проекти за обновяване на обекти в гр.Гоце Делчев:

 – Обновяване на Второ основно училище и детските градини Калинка и Радост;

– Реконструкции на улична мрежа в западната част на гр.Г.Делчев;

– Енергийна ефективност на две многофамилни жилищни сгради;

– Изграждане на 30 социални жилища;

– Обновяване на Дом на културата.

Коментирайте

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.