Платена публикация

През  м.февруари 2023 г. Община Гоце Делчев приключи успешно изпълнението на дейностите по проект „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на социални жилища в град Гоце Делчев“, финансиран с Договор № BG16RFOP001-1.028-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-1.028 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Проектът е на обща стойност 1 944 911,40 лева, от които 1 653 174,69лева (85%) са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и  291 736,71 лева (15%) са от националния бюджет на Р България.

С тези средства беше извършена цялостна реконструкция на неизползваемата общинска сграда в бившата казарма, вкл. прилежащото дворно пространство. Основните реализирани дейности по проекта бяха свързани с изпълнение на строително-монтажни работи, както и доставка на оборудване и обзавеждане на обособените 30 бр.социални жилища. Подборът на потребители на услугата по жилищно настаняване се извършва по реда на Наредба №22 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Гоце Делчев.

Постигната е основната цел на проекта, а именно: осигуряване на подходяща инфраструктура за създаване на условия за насърчаване на социалното приобщаване и интеграция на уязвими и необлагодетелствани групи от жителите на община Гоце Делчев.

“Тази публикация е създадена в рамките на проект „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на социални жилища в град Гоце Делчев“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

www.eufunds.bg

Коментирайте

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.