Община Гоце Делчев изпълни успешно проект за изграждане на социални жилища

Платена публикация

През  м.февруари 2023 г. Община Гоце Делчев приключи успешно изпълнението на дейностите по проект „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на социални жилища в град Гоце Делчев“, финансиран с Договор № BG16RFOP001-1.028-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-1.028 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Проектът е на обща стойност 1 944 911,40 лева, от които 1 653 174,69лева (85%) са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и  291 736,71 лева (15%) са от националния бюджет на Р България.

С тези средства беше извършена цялостна реконструкция на неизползваемата общинска сграда в бившата казарма, вкл. прилежащото дворно пространство. Основните реализирани дейности по проекта бяха свързани с изпълнение на строително-монтажни работи, както и доставка на оборудване и обзавеждане на обособените 30 бр.социални жилища. Подборът на потребители на услугата по жилищно настаняване се извършва по реда на Наредба №22 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Гоце Делчев.

Постигната е основната цел на проекта, а именно: осигуряване на подходяща инфраструктура за създаване на условия за насърчаване на социалното приобщаване и интеграция на уязвими и необлагодетелствани групи от жителите на община Гоце Делчев.

“Тази публикация е създадена в рамките на проект „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на социални жилища в град Гоце Делчев“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

www.eufunds.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *