Община Гоце Делчев набира документи на желаещи да наемат общински социални жилища. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията посочени в  НАРЕДБА № 22 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Гоце Делчев.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Изграждането на социалните жилища в гр. Гоце Делчев се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Настаняването в социално жилище е за срок не по-дълъг от 3 години, считано от датата на сключване на договора за наем.

Наемната цена за социалните жилища ще се определи с решение на Общинския съвет – гр. Гоце Делчев.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия.

2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и такива с увреждания.

3. Хора в риск от бедност и социално изключване: лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на минималния  доход за страната.

4. Допълнителни критерии, на които трябва да отговарят кандидатите:

•             да са български граждани;

•             към момента на картотекиране поне един член от семейството (домакинството) да е с постоянен или настоящ адрес не по-малко от 5 години без прекъсване в Община Гоце Делчев;

•             да не притежават жилище, движима или недвижима собственост и/или идеални части от такива, която може да бъде източник на доходи;

•             да не са носители на право на ползване на жилищен имот, право на строеж, включени в индивидуално или групово жилищно строителство;

•             да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от такива срещу заплащане или чрез договор за дарение през последните пет години, освен в случаите, при които в семейството има лице/лица, с трайни увреждания и сделката е извършена, с цел смяна на жилището, с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда за лицето/лицата с увреждания и с цел осигуряване на средства за лечение;

•             да не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот;

•             да не са извършили отказ от наследство през последните пет години, освен в случаите, при които приемането на наследството би довело до утежняване материалното състояние на лицето/семейството;

•             да не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка;

•             да не са се самонастанявали в общински жилища и наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано по чл. 46, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона за общинската собственост;

•             срещу лицата и членовете на техните семейства не е изпълнявана процедура по чл. 65 от Закона за общинската собственост за изземване на общински имот, в това число при самонастаняване в общинско, държавно или ведомствено жилище и при прекратяване на наемните отношения по вина на наемателя, освен в случаи при, които е изтекла повече от една година от освобождаването му и ако са покрили всички задължения вследствие на нанесени щети;

•             да не обитават общинско, държавно или ведомствено жилище;

•             да не са регистрирани като еднолични търговци и да нямат участие в търговски дружества и кооперации.

•             безработните лица трябва да са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Гоце Делчев, активно да търсят работа и да не са отказвали предложение за работа и за включване в курсове за ограмотяване, квалификация и преквалификация;

•             децата трябва да са записани и да посещават редовно детска градина или училище;

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СОЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ

Кандидатите подават заявление /Приложение 1/ и декларация /Приложение 2/, по образец, до кмета на общината за картотекиране и настаняване в социално жилище. Към заявлението се прилагат следните документи за лицето и членовете на неговото семейство (домакинство):

1. Удостоверение от Агенцията по вписвания, за наличие или липса на обстоятелство за прехвърляне на имущество през последните 5 /пет/ години, към датата на картотекиране – за всички пълнолетни членове на семейството;

2. Документ, удостоверяващ доходите на семейството и/или домакинството за една предходна календарна година – за всички пълнолетни членове на семейството;

3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за лицата с определена степен на нетрудоспособност;

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

Кандидатите, които отговарят на условията се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:

1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия;

2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания;

3. Хора в риск от бедност и социално изключване.

При подреждане на лицата и семействата от една и съща целева група, същите се подреждат по низходящ ред в следните подгрупи:

1. първа подгрупа – лица и семейства, в които един от членовете на семейството са със загубена работоспособност над 71%, установена по съответния ред;

2. втора подгрупа – семейства с три и повече деца;

3. трета подгрупа – семейства с две деца;

4. четвърта подгрупа – настойници, попечители или родители, отглеждащи сами малолетни и/или непълнолетни деца;

5. пета подгрупа – социално слаби лица, регистрирани по см. на чл.9 от Закона за социалното подпомагане минимум три години от подаване на молбата;

6. шеста подгрупа – лица, за които не са налице изискванията за подгрупи от 1 до 5.

Документите са достъпни за кандидатите на интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg 

Телефон за контакти: 0884 50 30 68.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *