(Указания за участие)

Община Гоце Делчев обявява процедура за избор на партньорски организации за подготовка и изпълнение на проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „СОЦИАЛНО ‐ ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – Компонент 2, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Процедурата за избор на партньори ще стартира на 02.09.2020 г. с публикуване на обява на официалната страница на Община Гоце Делчев –https://www.gotsedelchev.bg/ – раздел „Съобщения”.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014‐2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014‐2020 е отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „СОЦИАЛНО‐ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“–КОМПОНЕНТ 2.

Общата цел на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Специфичните цели на процедурата са насочени към подкрепа за социално включване, чрез изпълнение на дейности и мерки в следните четири направления:

 • Подпомагане интеграцията на пазара на труда на уязвимите групи (Направление 1);
 • Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2);
 • Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3);
 • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи (Направление 4).

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

В проекта на община Гоце Делчев ще бъдат включени дейности от следните направления:

По ОП РЧР:

 • Направление „Подобряване достъпа до заетост”
 • Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”
 • Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”

По ОП НОИР:

 • Допълнително обучение по български език за децата и учениците (вкл. за децата и учениците, търсещи или получили международна закрила), за които българският език не е майчин;
 • Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила;
 • Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила;
 • Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата и учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила;
 • Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;  
 • Насърчаване участието на родителите в образователния процес;
 • Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на детска градина или учебни занятия;
 • Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност).

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Допустимите целеви групи по ОП РЧР:

1. Представители на уязвимите групи;

2. Хора с произход от други държави;

3. Хора в риск и/или жертва на дискриминация;

4. Хора, населяващи територии, в т.ч. с, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

Допустимите целеви групи по ОП НОИР:

1. Деца и ученици от етническите малцинства и/или от уязвими групи/ и от семейства, търсещи или получили международна закрила;

2. Младежи от етническите малцинства и/или от уязвимите групи, и от семейства, търсещи или получили международна закрила;

3. Родители от етническите малцинства и/или от уязвимите групи, и от семейства, търсещи или получили международна закрила.

Допустими партньори за дейностите по ОП РЧР:

ПАРТНЬОРИ

1. Неправителствени организации;

2. Центрове за информация и професионално ориентиране;

3. Читалища;

4. Работодатели (съгласно КТ);

5. Доставчици на социални и здравни услуги;

6. Социални предприятия и кооперации на хора с увреждания;

7. Обучителни организации и институции;

8. Общини.

Допустими партньори за дейностите по ОП НОИР:

1. Държавни и общински детски градини;

2. Държавни и общински училища;

3. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност, избрани в съответствие с глава 8 от ЗМСМА.

В случаите на желание за партньорство от страна на училищата и детските градини (за дейностите по ОП НОИР) следва да се представят анализирани и идентифицирани нужди на целевите групи и съответни доказателства.

ВАЖНО!

Допустимо е една неправителствена организация да бъде партньор само в едно проектно предложение, като може да изпълнява дейности, както следва:

1. само по ОП РЧР или

2. само по ОП НОИР или

3. по двете оперативни програми.

В случай на опция 3, партньорът следва да отговаря на изискванията на двете оперативни програми като задължително се описва капацитета му за изпълнение на заложените дейности за всяко едно от съответните направления.

Тези обстоятелства следва да се удостоверят с декларацията на партньора.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПАРТНЬОР

 1. Финансов капацитет – Всички партньори са длъжни да разходват средства по проекта (ПМС 162/2016 г, т.5 от Допълнителните разпоредби) и трябва да докажат, че разполагат с финансов капацитет.

По ОП РЧР:

 • Счетоводен баланс за предходната финансова година (индивидуален) ‐изготвен и подписан, съгласно Закона за счетоводството. /приложимо само за партньори различни от държавните администрации първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет и такива, които не са подали към НСИ финансови отчети за предходната финансова година.
 • За новорегистрираните/новосъздадените организации – на етап подаване на проектното предложение, се прилага счетоводен баланс за месеците, през които организацията е съществувала през текущата година.
 • За партньор второстепенен разпоредител с бюджетни средства ‐прилага се писмо за подкрепа (в свободна форма) от съответния първостепенен разпоредител или друг документ, от който се потвърждава/доказва, че утвърдените им разходи по бюджета за текущата година, са по‐високи от размера на исканата БФП, която ще разходва партньора.

По ОП НОИР:

 • За партньори – ЮЛНЦ по ОП НОИР финансовият капацитет се доказва с приложен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за текущата и за предходната година.
 • Когато партньори са държавни и общински училища и детски градини, същите следва да представят документ от съответния първостепенен разпоредител, от който се потвърждава/доказва, че утвърдените им разходи по бюджета за текущата година, са по‐високи от размера на исканата БФП, която ще разходват. Счита се, че организацията разполага с необходимия финансов капацитет, ако утвърдените разходи по бюджета на второстепенния разпоредител за текущата година са по‐високи от размера на исканата БФП, която ще разходват.

Когато партньорът е второстепенен разпоредител с бюджетни средства ‐ следва да представи писмо за подкрепа (в свободна форма) от съответния първостепенен разпоредител или друг документ, от който се потвърждава/доказва, че утвърдените им разходи по бюджета за текущата година, са по‐високи от размера на исканата БФП, която ще разходва партньора. Счита се, че организацията разполага с необходимия финансов капацитет, ако утвърдените разходи по бюджета на второстепенния разпоредител за текущата година са по високи от размера на исканата БФП, която ще разходва партньорът.

Финансовият капацитет се изчислява на база Методика за оценка на финансовия капацитет на партньорите по процедура „Социално‐икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 –2020и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 –2020 (папка „Приложение за информация“ към Условията за кандидатстване).

 • Оперативен капацитет – приложимо за всички партньори.

Всеки партньор следва да има поне 1 година опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение. В случай, че партньорът притежава опит в изпълнение на проекти, информацията следва да обхваща не повече от 3 проекта, изпълнени през последните 5 години.

Организациите, които желаят да бъдат партньор, следва да опишат и оперативния си капацитет за изпълнение на проекти на местно ниво.Доказване на оперативен капацитет става с подходящи за целта документи – брой заети лица и трудови договори на наетите по места лица, договори за ползване/наем на местни офиси и оборудване, договори за партньорски проекти със съответния бенефициент, други доказателства по целесъобразност.

Специфични изисквания за допустимост на партньора/ите за дейностите по ОП РЧР:

1. Партньорът е лице, със самостоятелна правосубектност, регистрирано и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство (неприложимо за партньори общини).

2. Партньорът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 (неприложимо за партньори общини).

3. Партньорът е вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане (АСП) като доставчик на социални услуги (когато е приложимо) по реда на Закона за социално подпомагане (ЗСП).

3.1. В случай че партньорът ще предоставя социална услуга за деца/ ще участва в предоставяне на социална услуга за деца е необходимо да има лиценз за съответната социална услуга, издаден от председателя на ДАЗД, и да е вписан в регистъра на АСП въз основа на лиценза от ДАЗД за съответната социална услуга.

4. В случай че партньорът ще извършва професионално информиране и консултиране, същият следва да притежава активна лицензия за професионално ориентиране, издадена от НАПОО.

5. Партньорът е вписан в регистъра на Агенция за хората с увреждания в случай, че е кооперация на хора с увреждания. 

Партньорите по ОП РЧР е необходимо да разполагат със следните членовете към своя екип (в зависимост от дейностите които ще изпълняват):

Експерт здравеопазване:

 • Образование: Висше образование минимум степен

„магистър“ по специалности „Медицина“, „Здравен

мениджмънт“, „Обществено здравеопазване“,

„Опазване и контрол на общественото здраве“,

„Социална работа и медиация“ или еквивалентни

съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 за

утвърждаване Класификатор на областите на висше

образование и професионалните направления или

еквивалентна квалификация.

 • Общ професионален опит: минимум 5 години общ

професионален опит

 • Специфичен опит: минимум 2 години опит в

изпълнението на дейности за превенция и профилактика

на заразни и/или социално‐значими заболявания.

Експерт социални дейности и политики:

 • Образование: Висше образование минимум степен „бакалавър“ по специалности „Социални дейности“, „Социална педагогика“ или еквивалентни съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 за

утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалентна квалификация.

 • Общ професионален опит: минимум 5 години общ професионален опит
 • Специфичен опит: минимум 2 години опит в социална работа на терен.

Специфични изисквания за допустимост на партньорите за дейностите по ОП НОИР:

Партньори, които изпълняват проекти по процедури BG05M2OP001‐3.001 „Подкрепа за предучилищното образование и подготовка на деца в неравностойно положение“ и BG05M2OP001‐3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и на учениците, търсещи или получили международна закрила“ по ОП НОИР, както и по Компонент 1 на интегрираната процедура между двете оперативни програми, при кандидатстване по настоящата процедура следва да опишат как ще се разграничават проектите, ако същите се застъпват в периода на изпълнение и как ще бъдат надграждани вече приключилите проекти. Партньорите ‐държавни или общински училища и детски градини, които участват в изпълнението на проекти по процедури „Подкрепа за успех“ и „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОП НОИР при кандидатстване по тази процедура описват как ще се разграничават и надграждат проектите, когато същите се застъпват в периода на изпълнение.

С цел изпълнение изискването за оперативен капацитет на партньорите по ОП НОИР се признава такъв на самия партньор, а не само на членовете на неговия екип.

Партньорите по ОП НОИР е необходимо да разполагат със следните членовете

към своя екип:

Експерт образователни дейности:

 • Образование: висше образование, минимум бакалавър или еквивалентна образователна степен в областите „Социални, стопански и правни науки“ или „Хуманитарни науки“, съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалентна квалификация.
 • Общ професионален опит: минимум 5 години общ професионален опит
 • Специфичен опит: минимум 2 години опит в работата с деца и ученици от етническите малцинства.

Експерт психолог:

 • Образование: Висше образование минимум степен „магистър“ по специалност „Психология“ или еквивалентна съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и

професионалните направления или еквивалентна квалификация.

 • Общ професионален опит: минимум 5 години общ професионален опит
 • Специфичен опит: минимум 2 години опит в работа с деца и

непълнолетни лица.

Общите и специфичните изисквания за допустимост на партньорите са посочени в Условията за кандидатстване по процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 (стр. 22 – стр. 29)

ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМИТЕ КАНДИДАТИ

Оценката на допустимите кандидати за партньори на община Гоце Делчев по процедурата ще се извършва съгласно следната Методика за оценяване:
КритерийТочки
 
1Опит в реализацията на дейности или проекти в едно или повече от направленията за ОП РЧР или ОП НОИР (К1)40
Над 2 години40
Между 1 и 2 години20
Под 1 година10
2Брой реализирани дейности или проекти в едно или повече от направленията за ОП РЧР и/или ОП НОИР (К2)30
Над 2 дейности и/или проекта30
2 дейности и/или проекта20
1 дейност и/или проект10
3Брой лица, които са участвали в съответните дейности или проекти (К3)30
20 или повече лица30
Между 10 и 19 лица20
Под 10 лица10
 МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ (К1+К2+К3)100

За да бъде включен в класирането всеки кандидат‐партньор трябва да получи не по-малко от 60 точки съгласно зададените критерии.

Класирането ще бъде извършено в низходящ ред, в зависимост от получените точки. Между класираните предложения, община Гоце Делчев ще избере до трима партньори за дейностите по ОП РЧР (Неправителствени организации; Центрове за информация и професионално ориентиране; Читалища; Работодатели (съгласно КТ); Доставчици на социални и здравни услуги; Социални предприятия и кооперации на хора с увреждания; Обучителни организации и институции; Общини – вж. допустими партньори по ОП РЧР) и до трима партньори за дейностите по ОП НОИР (детски градини, училища и юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност, избрани в съответствие с глава 8 от ЗМСМА).

КРАЕН СРОК И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедурата е с краен срок за подаване на документи от кандидат-партньори – 18.09.2020 г. (17:00 ч.), като документите се подават на хартиен носител на следния адрес:

Общинска администрация – гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, гр. Гоце Делчев

На вниманието на: Огнян Лазаров, отдел „Устойчиво развитие, програми и проекти“ – Община Гоце Делчев

Върху плика следва да бъде посочено наименованието на кандидата, телефон, е-мейл и адрес за контакт, както и следния текст: „Процедура за избор на партньори във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2

След разглеждането на документите и на база на прилагането на методиката за оценка, служител от Общинска администрация – гр. Гоце Делчев ще се свърже с избраните партньори на посочените от тях електронни адреси или телефони не по-късно от 25.09.2020 г.

ВАЖНО: С всеки един от избраните партньори, община Гоце Делчев ще сключи Споразумение за партньорство (Приложение VІ от папка „Документи за попълване” към Условията за кандидатстване). Съгласно чл. 59 и следващите от Закона за местното самоуправление и местната администрация, споразумението за партньорство е предмет на одобрение от Общински съвет – гр. Гоце Делчев.

ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ВСЕКИ ЕДИН ОТ ИЗБРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ

В срок до 06.10.2020 г., избраните партньори следва да подготвят и представят в Общинска администрация – гр. Гоце Делчев изискваните документи посочени в т. 23. Приложения към Условията за кандидатстване от процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение  BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2

Приложени документи:

 1. Заявление за участие като партньор
 2. Насоки за кандидатстване  по процедура BG05M9OP001-2.056

Коментирайте

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.