Първите два проекта от инвестиционната програма на община Гоце Дечев до 2020 г. са подготвени от общинските експерти и са внесени още на 31.07.2016 г. за преглед и оценка в Междинното звено по ОП ”Региони в растеж 2014-2020 г.”.

Единият от тях  е за рехабилитация на уличната мрежа в западната част на града и е на стойност 5 698 760 лева, а вторият е на стойност 6 186 670 лв. и предвижда цялостно вътрешно и външно обновление на сградите на Второ ОУ „Гоце Делчев” ,ЦДГ „Радост” и ОДЗ „Калинка”. Ремонтите включват и обновяване на дворните места на сградите и обзавеждане.

Според прогнозите на зам. кмета Валери Сарандев се очаква процесът на оценка на проектите от Междинно звено да приключи до края на октомври, след което предстои подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на обществените поръчки и стартиране на дейностите.

photo_verybig_1578668

В тази връзка, общинските съветници упълномощиха кмета Владимир Москов да подпише запис на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на МРРБ, управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж“, за сумата от 35 638,64 лева. Средствата представляват 35 % от стойността на безвъзмездната помощ по спечеления проект „Техническа помощ по ИПГВР на община Гоце Делчев за периода 2014-2020 г.“. Парите ще бъдат използвани за актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед изпълнението на инвестиционната програма, за възнаграждения на Междинно звено и екипа по програмата, за наемане на външни и помощник-оценители на проектните предложения, както и за участие на общински експерти в програми за обмен на опит с добри практики, посочи аргументите за исканата авансово сума, заместник-кметът Валери Сарандев.

Проектът  за техническа помощ е с голяма важност, тъй като  той е предпоставка за цялостното изпълнение на инвестиционната програма по интегрирания план на Гоце Делчев за периода до 2020 г. В него са включени проекти за цялостно външно и вътрешно обновяване на училища, детски градини, Дома на културата, асфалтиране на улици, благоустрояване на междублокови пространства, енергийна ефективност на сгради, изграждане на социални жилища и други.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *