Най-любопитната тема в заседанието на Общинския съвет на Гоце Делчев днес е темата Ротари. Какво търси логото на ротарианците на входа на града, пита общинският съРОТАРИ ЗНАКветник Димитър Хардалиев. Дали местните старейшини ще оставят знака на организацията на кръговото кръстовище или ще разпоредят неговото премахване, неврокопчани ще разберат днес. Знакът на ротарианците от местния клуб беше поставен на входа на града, след като те осигуриха средства за благоустрояването му. Обсъждането е предвидено като последна тема в днешното заседание.

Виж целия дневен ред:

1. Даване на съгласие за издаване на запис на заповед на 35% от стойността на проект „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев“, във връзка с удължаване на срока за изпълнение на проекта.
2.Даване на съгласие за издаване на запис на заповед в размер на 35% от стойността на проект „В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.“.
3.Одобряване на техническо задание и разрешаване изготвянето на ПУП – Парцелен план за външен водопровод и даване на предварително съгласие за учредяване право на преминаване и право на прокарване на водопровод през имот с идентификационен №17395.130.272, местност „Мочура“ от землището на гр.Гоце Делчев.
4.Даване на разрешение за геологопроучвателни работи на фирма „Бългериън Комодити Трейд“ООД.
5.Управление на отпадъците в регион Гоце Делчев.
6.Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искания на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев.
7.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на земеделски земи, частна общинска собственост.
8.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на община Гоце Делчев в урегулиран поземлен имот VІІІ от квартал 1 по плана на село Лъжница.
9.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на община Гоце Делчев в урегулиран поземлен имот ІХ от квартал 1 по плана на село Лъжница.
10.Продажба на урегулиран поземлен имот VІІ, имот с планоснимачен номер 355 от кв.34 по плана на село Лъжница на собственика на построената в имота сграда.
11.Продажба на урегулиран поземлен имот ІІІ, от кв.13 по плана на село Буково на собственика на построената в имота сграда.
12.Продажба на урегулиран поземлен имот Х, имот с планоснимачен номер 224 от кв.70 по плана на село Брезница на собственика на построената в имота сграда.
13.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Гоце Делчев през 2015 г.
14.Даване на съгласие за изменение на уличната регулация по ул.“Бяло море“ от о.т.815 до о.т.813 и ул.“Солун“ от о.т.841 до о.т.814.
15.Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на дентален кабинет в СЗС с.Корница, включен в капитала на „Медицински център І Гоце Делчев“ ЕООД гр.Гоце Делчев.
16.Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с идентификатор №17395.169.5, местността „Ташков мост“ от землището на гр.Гоце Делчев, за „агроцентър и складове за съхранение на селскостопанска продукция“ и даване на предварително съгласие за учредяване право на преминаване и достъп през поземлени имоти с идентификационни №№17395.169.392, 17395.169.271 и 17395.169.169, собственост на община Гоце Делчев.
17.Питане от Димитър Стоянов Хардалиев – общински съветник.

By hronika

One thought on “Общински съветник пита: Какво търси знакът на Ротари на входа на град Гоце Делчев?”
  1. Когато се прави дарение не се вдига излишен шум и не се парадира, защото тогава вече е реклама. Нито Хардалиев, нито Ротари постъпват така! Да се научат!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *