О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС, д.в. бр. 25/2005 г., изм. и доп. /

 

„САММИ РАМЬОН” АД, ЕИК 131428982, с управител Чо Хюн Чой, с административен адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 47, Завод Витоша, офис 36, собственик на V-00136, отреден за производствена дейност, в кв. 64, м. Курията, землище на с. Здравец, Община Аврен,

 С Ъ О Б Щ А В А

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект и строеж на предприятие за преработка на мляко, в УПИ V-00136, в кв. 64, м. Курията, землище на с. Здравец, Община Аврен, Област Варна.

Притежаваният от собственика поземлен имот е незастроен.

Инвестиционното намерение на собственика предвижда, в урегулирания имот да бъде изградено предприятие за преработка на сурово краве и козе мляко. Производствената програма предвижда, годишно да се произвежда: кисело мляко – до 70,0 тона и бяло саламурено сирене – до 87,5 тона

Транспортен достъп до поземления имот, в който ще се реализира инвестиционното предложение е осигурен по съществуващи общински пътища.  

Захранване с питейна вода ще се осигури от собствен водоизточник – сондажен кладенец, находящ се в имота.

Отпадните води – битови и производствени, ще се отвеждат в пречиствателно съоръжение и оттам в резервоар за пречистени води, които ще се изградят в имота.

Захранване с ел. енергия ще се осигури в съответствие с изискванията и условията на сключения предварителен договор с ЕВН България ЕАД, от трафопост, който ще се изгради в съседен урегулиран имот.

Реализацията на инвестиционното намерение ще бъде съобразена изцяло, с действащата и приложима нормативна уредба, при стриктно спазване на устройствените, строителните, санитарните, техническите, екологичните, технологичните и противопожарните правила, норми и нормативи.

За контакти: тел. 0878467986

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна, ул. „Ян Палах“, Nо 4,

електронна поща: riosv-vn@mbox.contact.bg

интернет адрес: www.riosv-varna.org 

 

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *