Общински съвет – Гоце Делчев, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 23 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт обявява процедура за определяне на 20 съдебни заседатели за Районен съд – Гоце Делчев.

І. Изисквания към кандидатите

     1.Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗСВ за съдебен заседател може да бъде избран:

– дееспособен български гражданин, който:

е на възраст от 21 до 68 години; има настоящ адрес в община Гоце Делчев; има завършено най-малко средно образование;

не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

не страда от психически заболявания.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:е съдебен заседател в друг съд;

е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съгласно чл.69, ал.1 от ЗСВ мандатът на съдебните заседатели е 4 години и започва да тече от датата на полагане на клетвата.

ІІ. Правила и срок за провеждане на процедурата:

1.Кандидатите за съдебни заседатели подават в срок от  27.12.2019 г. до 24.01.2020 г. при техническия сътрудник на общинския съвет, първия етаж в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, следните документи:

– Подробна автобиография, подписана от кандидата;

– Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

– Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

– Данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;

– Мотивационно писмо;

– Писмено съгласие;

– Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ, а именно: са съдебни заседатели в друг съд, не са общински съветници в съдебния район, за който е избран, участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата на националната сигурност, намиращи се в съдебния район;

– Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973 г.

– Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.

2. Комисия, определена с решение на Общински съвет – Гоце Делчев, ще извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ, съобразно изискванията на чл.67 от ЗСВ, като състави списък на допуснатите до участие кандидати.

Най-малко 10 на 100 от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности

Кандидатите за съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд – Гоце Делчев.

На интернет страницата на Община Гоце Делчев ще се публикува, най-малко 14 дни преди датата на изслушването на кандидатите по чл. 68а от ЗСВ, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *