И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение, за изработване на инвестиционен проект – изграждане на предприятие за преработка на мляко, в УПИ V-00136, отреден за производствена дейност, кв. 64, м. Курията, землище на с. Здравец, Община Аврен –

Приложение № 2 към член 6 от Наредбата за ОВОС

 

 1. Информация за контакт с възложителя:

1.Наименование: „САММИ РАМЬОН” ЕАД, ЕИК 131428982, с управител Чо Хюн Чой

2.Пълен пощенски адрес:   гр. София, бул. „Черни връх“ № 47, Завод Витоша, офис 36

3.Телефон, факс и е-mail:   тел. 0878 46 79 86

                                              е-mail: office.sammi@gmail.com

 1. Лице за контакт:  Петя Георгиева, тел. 0878 46 79 86

 

 1. Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение предвижда изготвяне и одобряване на инвестиционен проект за ново строителство на предприятие за преработка на мляко, находящо се в УПИ V-00136, отреден за производствена дейност, кв. 64, м. Курията, землище на с. Здравец, Община Аврен, при спазване изискванията на действащата и приложима нормативна уредба.

Териториятa, на която се разполага обекта е с предназначение за производствена дейност и изграждането на предприятие за производство на мляко е допустимо.

Предприятието се разполага в район с благоприятен климат, за производство при естествени условия на висококачествени млечни продукти.

Площадката на предприятието ще се огради с плътна ограда, което ще препятства достъпа на външни лица и животни. Влизането на територията на предприятието на транспортни средства ще става само през портал.

На площадката, в съответствие с проектното решение предвижда изграждане на:

 • Сграда на производственото предприятие за преработка на сурово мляко – представлява едноетажна постройка, с частичен втори етаж, без сутерен.
 • Производствената площадка включва – вътрешнообслужващи пътища, плочници и озеленени площи; площадкови комуникации; плътна ограда;

Проектираната сграда е производствена, с предназначение преработка на сурово мляко – овче и козе, за производство на кисело мляко и бяло саламурено сирене.

Сградата е метална конструкция, с монолитен нулев цикъл. Външните ограждащи стени са панели тип сандвич с дебелина 12 см. От вътрешната страна, стените са облицовани със сандвич панели с дебелина 4,0 см. Вътрешните преградни стени и окаченият таван също са панели тип сандвич, с дебелина 4,0 см. Хладилните складове ще бъдат изпълнени с панели тип сандвич, с дебелина 16 см. Подът във всички производствени и спомагателни помещения в производствената част е саморазливна настилка, устойчива на химически въздействия.

Двуетажната административна част е монолитна конструкция с тухлени ограждащи и вътрешни преградни стени, отделена от производствената част с противопожарен зид. Вътрешното оформяне на помещенията, в зависимост от тяхното функционално предназначение включва: гранитогрес и теракота по пода, латекс по стените и таваните.

В производствената част са разположени: приемна мляко с резервоари за съхранение, лаборатория за микробиология, физикохимична лаборатория, работни помещения за производство на бяло саламурено сирене, обособени участъци за производство на традиционно овче кисело мляко с каймак и хомогенизирано овче кисело мляко, хладилни складове, обслужващи и складови помещения, технически помещения.

В двуетажната административна част от сградата са разположени: офис – логистика, офиси, санитарен пропуск – мъже и жени, стая за почивка, предверие, WC, санитарни помещения.

Вътрешното оформяне на помещенията е съобразено със санитарно-хигиенните хорми и изисквания. Стените и таваните на помещенията ще бъдат изпълнени от топлоизолационни панели с повърхности от покритие, отговарящо на санитарните норми за такъв производствен обект. Ъглите по таваните и вертикалните ъгли ще са заоблени с подходящи профили. Подовете ще се изпълнят от водонепропускливи, нехлъзгави материали, устойчиви на агресивни среди. Ще се инсталира канализационна мрежа с подови сифони с воден затвор и уловител за механични частици. Вратите и всички вътрешни метални съоръжения ще бъдат изработени от некорозиращи материали.

Производствените и санитарните помещения с интензивно отделяне на водни пари, ще бъдат обезпечени с необходимата вентилация. Осигурено е естествено и изкуствено осветление.

Проектът е съобразен с нормативните изисквания за проектиране и строителство на такъв вид обекти. Спазени са строителните правила, норми и нормативи, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарни изисквания, както и изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

 • Застроена площ сграда –  1463,23 м2
 • Разгъната застроена площ –  1865,03 м2

      2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.    

Предприятието за преработка на овче и козе мляко, за производство на кисело мляко и сирене ще се изгради в поземлен имот, собственост на Възложителя.

Осигурена е суровина за производствената дейност – в близост се изгражда животновъден комплекс, също собственост на Възложителя.

За електрозахранване на обекта се предвижда изграждане на трафопост.

Осигурено е водоснабдяването на обекта – от собствен водоизточник – съществуващ сондажен кладенец, оборудван с необходимите съоръжения, за осигуряване на водните количества и система за обеззаразяване на водата. Захранващият водопровод ще се изпълни от тръби ПЕВП ф75, положени в изкоп.

Осигурено е отвеждането на производствените отпадъчни води, които след преминаването им през мазниноуловител, ще се включат в локална пречиствателна станция, която се предвижда да бъде изградена на производствената площадка.  

На производствената площадка ще се изпълни площадкова канализация и бетонов събирателен резервоар за пречистена вода. За отвеждане на излишните отпадни води ще се сключи договор с фирма за комунални услуги.

 „САММИ РАМЬОН” ЕАД, кандидатства за европейско финансиране пред Държавен фонд Земеделие при МЗХ, като е получил положителна оценка на входираната документация.

 1. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности, в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения

Поземленият имот, в който се предвижда изграждане на предприятието за преработка на мляко е отреден за производствена дейност.

В близост се изгражда Животновъдният комплекс, от който ще се осигурява суровината за производствената дейност.

4.Подробна информация за разгледани алтернативи.

При уточняване на функцията на обекта – производствена дейност, не са разглеждани алтернативи, тъй като предприятието за преработка на мляко се изгражда в поземлен имот, собственост на Възложителя. Има осигурена суровина за производствената дейност. Водоизточникът, също е разположен в имот собственост на Възложителя. Осигурен е пешеходен и транспортен достъп до обекта. Решено е електрозахранването, водоснабдяването и начина на отвеждане на битовите и производствените отпадъчни води.   

5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството 

Предприятието за преработка на мляко се разполага в част от в УПИ V-00136, отреден за производствена дейност, кв. 64, м. Курията, землище на с. Здравец, Община Аврен поземлен имот.

Урегулираният имот граничи с третокласен път Здравец – Аврен и общински пътища обслужващи землището на с. Здравец.

Не е необходима допълнителна площ за временни дейности по време на изпълнение на строителните работи за изграждане на предприятието за преработка на мляко.

6.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

В технологично отношение строежът е производствено предприятие за преработка на  овче и козе мляко, за производство на бяло саламурено сирене и кисело мляко.

Производственият капацитет на предприятието е преработка на 420 тона сурово овче и козе мляко годишно, от които, производство на овче кисело мляко – до 70 тона/ годишно и производство на бяло саламурено сирене смес от овче и козе мляко – до 87.5 тона/ годишно.  

Съобразен е факта, че суровото овче и козе мляко е сезонен прoдукт, зависещ от лактацията на овцете и козите, която е със средна продължителност около 200 дни.

 • ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

След реализацията на проекта, в предприятието за преработка на сурово краве мляко, годишно ще се произвежда:

– кисело мляко – до 70,0 тона

– бяло саламурено сирене – до 87,5 тона

      При възникнала необходимост, е възможно цялата суровина да бъде преработена като краен продукт само сирене, или друго съотношение на количеството произведено сирене и кисело мляко.

      Дейността на предприятието ще бъде организирана в съответствие с действащата и приложима нормативна уредба.

      Технологичното обзавеждане и оборудване на обекта ще се съобрази с:

-функцията и предмета на дейност – производство на бяло саламурено сирене от  краве мляко и кисело мляко – хомогенизирано и с каймак;

-спазване на изискванията за добри производствени практики.

Основен принцип е спазване на поточността на производствения процес и недопускане  кръстосването на пътищата на изходната суровина и готовата продукция.

Технологичното оборудване в предприятието ще бъде произведено от материали, които не взаимодействат с хранителните продукти и не отделят токсични вещества. Машините и съоръженията са корозионно устойчиви от действието на киселини, основи и издържат на постоянно измиване и дезинфекция.

 • ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС

Включва следните етапи:

1. Приемане и окачествяване на суровото мляко и съхраняването му в хладилни танкове;

 1. Постъпилото мляко подлежи на стандартизация (опция) по масленост, хомогенизация и пастьоризация;
 2. Производство на традиционно овче кисело мляко, с каймак;
 3. Производство на хомогенизирано овче кисело мляко;
 4. Производство на бяло саламурено сирене по традиционна технология;
 5. Съхраняване на готовата продукция в хладилни складове;
 6. Експедиция на готовата продукция;
 7. Измиване на технологичното оборудване;
 8. Суровинни технологични потоци:
 • ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОТОЦИ:

– Технологичен поток сурово мляко – прием съхранение и първична обработка

– Технологичен поток – закваски

– Технологичен поток сол, калциев двухлорид

– Технологичен поток опаковки, етикети и консумативи

– Технологичен поток – тенекии и каси за сирене:

 1. Продуктови технологични потоци:

– Производство на краве овче мляко с каймак;

– Производство на хомогенизирано овче кисело мляко;

– Производство на бяло, саламурено сирене смес.

 1. Технологичен поток вътрешен амбалаж

Концентриран е само в производствените помещения, и подпомага производствената дейност.

 

4.Технологичен поток „отпадъци”:

В резултат от функционирането на производственото предприятие ще се отделят следните групи отпадъци:

– Битови отпадъци;

– Производствени отпадъци – разделят се на две групи:

 • Промишлени отпадъци;
 • Хранителни отпадъци не предназначени за консумация от хората – два вида – течни и твърди.
 • Строителни отпадъци – получени по време на изпълнение на предвидените строителни и монтажни работи;
 • Предметът на дейност на предприятието не предполага генериране на опасни отпадъци, поради което няма отделяне на вредности както в работната, така и в околната среда.

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Не е необходима нова, или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, осъществяваща достъп до урегулирания имот.

Транспортен достъп до поземления имот, в който ще се реализира инвестиционното предложение се осъществява по третокласен път Здравец – Аврен и  съществуващи общински пътища.     

8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Предвидения обем строителни работи може да бъде извършен за шест месеца, от откриване на строителна площадка. Експлоатационен период на строежа, след въвеждане в експлоатация – 60 години.  

9.Предлагани методи за строителство   

Сградата на производственото предприятие за преработка на мляко ще бъде едноетажна, с частичен втори етаж, без сутерен.

Сградата е метална конструкция – стоманена, рамкова, с монолитен нулев цикъл. Външните ограждащи стени са панели тип сандвич с дебелина 12 см. От вътрешната страна, стените ще се облицоват със сандвич панели, с дебелина 4,0 см. Вътрешните преградни стени и окаченият таван, също са панели тип сандвич, с дебелина 4,0 см. Хладилните складове ще бъдат изпълнени с панели тип сандвич, с дебелина 16 см. Подът във всички производствени и спомагателни помещения в производствената част е саморазливна настилка, устойчива на химически въздействия, положена върху армирана изравнителна замазка и армирана бетонова настилка с дебелина 18 см.

Двуетажната административна част е монолитна конструкция с тухлени ограждащи и вътрешни преградни стени, отделена от производствената част с противопожарен зид Вътрешното оформяне на помещенията, в зависимост от тяхното функционално предназначение включва: гранитогрес и теракота по пода, латекс по стените и таваните.

Предвижда се вертикална планировка и благоустрояване на работната площадка за изграждане на открита стопанска площ изпълнена с армирана бетонова настилка и озеленяване.  

 

 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

 Предвижда се ползване на вода от собствен водоизточник. Необходими водни количества за осигуряване на производствената дейност – 2,78 л/сек и за противопожарни нужди 2,5 л/сек.

 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране

В резултат от функционирането на производственото предприятие ще се отделят следните групи отпадъци:

– Битови отпадъци – ще се събират в затварящи се контейнери, застлани с PVC чували, на местата, където се отделят. Извозването им ще се извършва по установен график от оторизирана фирма, съгласно сключен договор.

– Производствени отпадъци – резултат на производствената дейност, които се разделят на две групи:

 • Промишлени отпадъци (фолио, кашони и др. транспортен амбалаж на суровини). Събират се основно в зоната за разопаковане. Тези отпадъци ще се предават за рециклиране.
 • Хранителни отпадъци не предназначени за консумация от хората (отпадъци отделени по време на преработка на суровините или процеси свързани с преработката).

              Хранителните отпадъци, резултат от производствената дейност са два вида – течни и твърди.

              Твърди отпадъци – това е тъй нареченият технологичен отпад или бракувана продукция. Ще се съхраняват на трайно обозначено място в хладилните камери за готова продукция, до предаването им на лицензирана фирма за последващо третиране.

              Течен отпадък – суроватка, остатъчен продукт от производството на сирене.

              Хранителните отпадъци ще се оползотворяват, като ще се ползват  за храна на селскостопански животни и подготовка на фуражи за животновъдния обект на клиента.

 • Строителни отпадъци – получени по време на изпълнение на предвидените строителни и монтажни работи; за тяхното третиране и управление ще е в съответствие с проекта по част ПУСО.
 • Предметът на дейност на предприятието не предполага генериране на опасни отпадъци, които представляват риск за човешкото здраве и околната среда.

12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Изграждането и експлоатацията на предприятието за преработка на мляко ще се осъществи при спазване на законовите изисквания за опазване на околната среда. Всички дейности ще се реализират в границите на производствената площадка. Предвидени са мерки за екологосъобразно управление на отпадъците и опазване на водите от замърсяване. Производствената дейност не е свързана с отделяне на атмосферни замърсители.

13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води)

Инвестиционното предложение ще се реализира в частично урбанизирана територия. Не се предвижда добив на строителни материали. Водоснабдяването е от собствен водоизточник – захранването на производствената площадка с вода ще се осигури чрез изпълнение на водопровод от водоизточника, до новопредвидена водомерна шахта; захранването с ел.ток ще се осигури от новоизграден трафопост, в съседен урегулиран имот, до главното ел. табло. Канализацията ще се изпълни разделно. Битовите води ще се отведат в новопредвидената локална пречиствателна станция, производствените отпадъчни води, след преминаване през мазниноуловител, ще се отведат в пречиствателната станция и бетонов резервоар за пречистени води.      

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

 • Процедури по Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС;
 • Съгласуване на проекта с Областна дирекция по безопасност на храните;
 • Съгласуване с експлоатационните предприятия
 • Одобряване на проектната документация от Главния архитект на Община Аврен и издаване на разрешение за строеж

15.(Нова – ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда  

Инвестиционното предложение за обект “Предприятие за преработка на мляко“ ще се реализира в поземлен имот с предназначение за производствена дейност, като предвидената дейност е допустима за тази територия.

Производствената дейност не е свързана с отделяне на атмосферни замърсители.

Предприети са необходимите мерки за екологосъобразното управление на отпадъците, при спазване на изискванията на ЗУО.

Предприети са и мерки за третиране на отпадъчните води, с което не се допуска замърсяване на естествените водни обекти. Предвижда се разделна канализация, като битовите отпадъчни води ще се отведат в новопредвидената локална пречиствателна станци; производствените отпадъчни води, след преминаване през мазниноуловител, ще се отведат в пречиствателната станция и бетонов резервоар за пречистени води. За отвеждане на излишните отпадни води ще се сключи договор с фирма за комунални услуги.

16.(Нова – ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Риск от аварии и инциденти

Характерът на ИП, при спазване на  технологичния процес и мерките, предвидени за екологосъобразно управление на отпадъците и пречистване на отпадъчните води, не предполага възникване на  аварии и инциденти, които да имат значително въздействие върху околната среда.

III.   Местоположение на инвестиционното предложение    

1.(Доп. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.  

Прилагаме виза за проектиране, издадена от Главния архитект на Община Аврен. 

 1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Теренът, на който ще се реализира инвестиционното предложение е частично урбанизиран, съставлява частна собственост, незастроен с масивни сгради.

В бъдеще няма планирана промяна на ползвателя – „САММИ РАМЬОН” ЕАД, с ЕИК 131428982 и начина на ползване на поземления имот.

3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове 

Територията, в която ще се реализира инвестиционното предложение е частично  урбанизирана.

Съгласно действащият подробен устройствен план за територията, начинът на трайно ползване на поземления имот е за производствена дейност.

4.(Доп. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.)  Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони,          уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.  

Територията, върху която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитена зона и други уязвими и защитени зони.

Предмета на дейност на предприятието за преработка на мляко не предполага увреждане, както на характерния за територията видов състав, характерни видове и условия на средата, така и промени в прилежащите природни територии. 

 1. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
 2. (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Характерът на инвестиционното предложение не предполага негативни въздействия върху хората и тяхното здраве. Не се очаква отделяне на вредни емисии, които да доведат до влошаване на качеството на атмосферния въздух от производствените дейности. Не се очакват въздействия върху земните недра, минералното разнообразие и природните ландшафти, тъй като производствените дейности ще се осъществяват в предвидената за целта площадка на предприятието. Не се засягат и единични и групови недвижими културни ценности.

По време на строителството, в границите на производствената площадка се очаква генериране на прахови емисии, повишено ниво на шум от строителни машини, но това въздействие ще е ограничено по време и обхват.

Инвестиционното предложение не попада в границите на Защитени зони и територията не е поставена под режим на защита, съгласно Закона за защитените територии. 

Изграждането и експлоатацията на ИП няма да има отрицателни въздействия върху околната среда и няма да доведе до промени в прилежащите природни територии. 

Инвестиционното предложение за обект “Предприятие за преработка на мляко“ ще се реализира в поземлен имот с предназначение за производствена дейност, като предвидената производствена дейност е допустима за тази територия. Не се засягат приоритетни местобитания, местообитания и популации на видове, подлежащи на опазване.

Производствената  площадка ще се огради с плътна ограда, като влизането на територията на предприятието на транспортни средства ще става само през портал.

Производствената дейност не е свързана с отделяне на атмосферни замърсители, шум, вибрации, радиации или генетично модифицирани организми.

Предприети са всички мерки по отношение на управлението на отпадъците. Битовите отпадъци ще се събират в контейнер, разположен на площадката на цеха. Извозването им ще се извършва по установен график от оторизирана фирма, съгласно сключен договор. Отпадъците от транспортен амбалаж ще се предават за рециклиране. Твърдите хранителни отпадъци не предназначени за консумация от хората ще се съхраняват на трайно обозначено място в хладилните камери за готова продукция, до предаването им на лицензирана фирма за последващо третиране. Течния отпадък (суроватка, остатъчен продукт от производството на сирене) ще се съхранява в резервоар. Хранителни отпадъци ще се оползотворяват, като ще се ползват за храна на селскостопански животни и подготовка на фуражи. За строителните отпадъци е изготвен План за управление на отпадъците.

Предприети са и необходимите мерки за пречистване на отпадъчните води.  Предвидена е разделна канализация за битови и производствени отпадъчни води. Битовите отпадъчни води се отвеждат в новопредвидената локална пречиствателна станция. Производствените отпадъчни води, преди отвеждането им в пречиствателната станция, ще преминават през мазниноуловител. Ще се изгради и бетонов резервоар за пречистени води. За отвеждане на излишните отпадни води ще се сключи договор с фирма за комунални услуги.

2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.    

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Най – близко разположената защитена зона е BG0002060 „Галата“, за опазване на дивите птици, одобрена със заповед № РД-127/10.02.2012 г. на Минстъра на околната среда и водите, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху елементи на националната екологична мрежа.

Всички дейности, свързани с изграждането и експлоатацията на ИП, ще се осъществяват в границите на урегулиран имот УПИ Х-00136, кв. 64, м. Курията, землище на с. Здравец, Община Аврен, с предназначение за производствена дейност.

Производствената дейност не е свързана с отделяне на атмосферни замърсители.

Предприятието за преработка на краве мляко не е свързано с дейности, които увреждат околната среда

Предприети са необходимите мерки за екологосъобразното управление на отпадъците, при спазване на изискванията на ЗУО.

Предприети са и мерки за третиране на отпадъчните води, с което не се допуска замърсяване на естествените водни обекти. Предвижда се разделна канализация. Битовите отпадъчни води се отвеждат в новопредвидената локална пречиствателна станция. Производствените отпадъчни води, преди отвеждането им в пречиствателната станция, ще преминават през мазниноуловител. Ще се изгради и бетонов резервоар за пречистени води.

3.Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,кумулативно, краткотрайно, средно – и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).    

Временно и краткотрайно отрицателно въздействие върху околната среда се очаква по време на изпълнението на предвидените СМР и благоустрояването на площадката – свързани с прахови емисии, повишено ниво на шум от строителни машини.

            Не се очакват   кумулативни въздействия.

4.Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.). 

 Предприятието за преработка на мляко се изгражда в поземлен имот, в който ще се развива производствена дейност. В близост е разположено с. Здравец.

Временно и краткотрайно въздействие се очаква по време на СМР, което ще бъде ограничено в рамките на производствената площадка.

5.Вероятност на поява на въздействието. 

В проектната документация са предвидени необходимите мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на евентуални отрицателни въздействия върху околната среда.

Евентуални отрицателни въздействия върху околната среда, по време на експлоатацията на обекта, могат да се появят, при несъобразяване с нормативната уредба и неспазване на предвидените в проектната документация мерки, по отношение на:

 • Екологосъобразното управление на отпадъците;
 • Начин на третиране на отпадъчните води

6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието.    

При поява на въздействие, действието му е временно и при отстраняване на нарушението има обратимост.

7.(Доп. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.  

Съгласно становището на Областна дирекция по безопасност на храните, при МЗХ, при разработване на проекта, са спазени изискванията на:

 • Регламент /ЕО/ № 852/2004, относно хигиената на храните;
 • Регламент /ЕО/ № 853/2004, относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход;
 • Регламент /ЕО/ № 1069/2009 г. за установяване на здравни правила, относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека;
 • Наредба № 4/2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти.

Предприети са необходимите мерки за екологосъобразното управление на отпадъците, при спазване на изискванията на ЗУО – изготвен проект по част ПУСО.

Предприети са и мерки за третиране на отпадъчните води, с което не се допуска замърсяване на естествените водни обекти.

8.Трансграничен характер на въздействията.                                                            

Местоположението на ИП и характерът на производствената дейност не предполага възникване на трансгранични въздействия.

 

 

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *