На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.35, чл.64 ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2017г. и Заповед № 234 от 30.03.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев

О Б Я В Я В А:

I. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на земеделски земи, частна общинска собственост, както следва:
1. Имот №008131, находящ се в местността “Лисицата”, землище на с.Баничан, представляващ нива, седма категория, с площ от 3.082 дка, при начална тръжна цена от 49.31 лева за година.
2. Имот №012041, находящ се в местността “Сушица”, землище на с.Борово, представляващ нива, десета категория, с площ от 4.997 дка, при начална тръжна цена от 59.96 лева за година.
3. Имот №012044, находящ се в местността “Сушица”, землище на с.Борово, представляващ нива, десета категория, с площ от 5.320 дка, при начална тръжна цена от 63.84 лева за година.
4. Имот №012059, находящ се в местността “Сушица”, землище на с.Борово, представляващ нива, десета категория, с площ от 6.191 дка, при начална тръжна цена от 74.29 лева за година.
5. Имот №012066, находящ се в местността “Сушица”, землище на с.Борово, представляващ нива, десета категория, с площ от 6.314 дка, при начална тръжна цена от 75.77 лева за година.
6. Имот №017015, находящ се в местността “Мантара”, землище на с.Борово, представляващ нива, седма категория, с площ от 7.550 дка, при начална тръжна цена от 120.80 лева за година.
7. Имот №017041, находящ се в местността “Мантара”, землище на с.Борово, представляващ нива, девета категория, с площ от 6.803 дка, при начална тръжна цена от 81.64 лева за година.
8. Имот №017063, находящ се в местността “Мантара”, землище на с.Борово, представляващ нива, седма категория, с площ от 6.246 дка, при начална тръжна цена от 99.94 лева за година.
9. Имот №017066, находящ се в местността “Мантара”, землище на с.Борово, представляващ нива, седма категория, с площ от 6.199 дка, при начална тръжна цена от 99.18 лева за година.
10. Имот №017213, находящ се в местността “Мантара”, землище на с.Борово, представляващ нива, седма категория, с площ от 7.213 дка, при начална тръжна цена от 115.41 лева за година.
11. Имот №030024, находящ се в местността “Ормана”, землище на с.Борово, представляващ друга селскостопанска територия, десета категория, с площ от 6.707 дка, при начална тръжна цена от 80.48 лева за година.
12. Имот №014004, находящ се в местността “Ломето”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5.651 дка, при начална тръжна цена от 45.21 лева за година.
13. Имот №014007, находящ се в местността “Ломето”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 5.815 дка, при начална тръжна цена от 46.52 лева за година.
14. Имот №014010, находящ се в местността “Ломето”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.469 дка, при начална тръжна цена от 11.75 лева за година.
15. Имот №014025, находящ се в местността “Ломето”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 12.624 дка, при начална тръжна цена от 100.99 лева за година.
16. Имот №016105, находящ се в местността “Подлаг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.836 дка, при начална тръжна цена от 14.69 лева за година.
17. Имот №016110, находящ се в местността “Подлаг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.000 дка, при начална тръжна цена от 16.00 лева за година.
18. Имот №027016, находящ се в местността “Подлаг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 4.860 дка, при начална тръжна цена от 38.88 лева за година.
19. Имот №027028, находящ се в местността “Подлаг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 3.589 дка, при начална тръжна цена от 28.71 лева за година.
20. Имот №027031, находящ се в местността “Подлаг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.968 дка, при начална тръжна цена от 23.74 лева за година.
21. Имот №027046, находящ се в местността “Подлаг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета
категория, с площ от 2.000 дка, при начална тръжна цена от 16.00 лева за година.
22. Имот №027050, находящ се в местността “Подлаг”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.900 дка, при начална тръжна цена от 15.20 лева за година.

23. Имот №032051, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 17.868 дка, при начална тръжна цена от 142.94 лева за година.
24. Имот №032123, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 11.571 дка, при начална тръжна цена от 92.57 лева за година.
25. Имот №032132, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 2.267 дка, при начална тръжна цена от 18.14 лева за година.
26. Имот №032252, находящ се в местността “Парцамов лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 4.065 дка, при начална тръжна цена от 32.52 лева за година.
27. Имот №033178, находящ се в местността “Гашков лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 6.008 дка, при начална тръжна цена от 48.06 лева за година.
28. Имот №033179, находящ се в местността “Гашков лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 10.052 дка, при начална тръжна цена от 80.42 лева за година.
29. Имот №033211, находящ се в местността “Гашков лом”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 6.864 дка, при начална тръжна цена от 54.91 лева за година.
30. Имот №044070, находящ се в местността “Речище”, землище на с.Брезница, представляващ нива, шеста категория, с площ от 0.717 дка, при начална тръжна цена от 7.89 лева за година.
31. Имот №045210, находящ се в местността “Кантарица”, землище на с.Брезница, представляващ нива, девета категория, с площ от 9.855 дка, при начална тръжна цена от 78.84 лева за година.
32. Имот №057207, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.497 дка, при начална тръжна цена от 11.98 лева за година.
33. Имот №057242, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.800 дка, при начална тръжна цена от 14.40 лева за година.
34. Имот №057241, находящ се в местността “Туфча”, землище на с.Брезница, представляващ нива, десета категория, с площ от 1.929 дка, при начална тръжна цена от 15.43 лева за година.
35. Имот №021190, находящ се в местността “Катър мандра”, землище на с.Делчево, представляващ нива, десета категория, с площ от 7.771 дка, при начална тръжна цена от 62.17 лева за година.
36. Имот №006118, находящ се в местността “Лозята”, землище на с.Добротино, представляващ друга селищна територия, девета категория, с площ от 0.814 дка, при начална тръжна цена от 6.51 лева за година.
37. Имот №047025, находящ се в местността “Въртоград”, землище на с.Корница, представляващ ливада, шеста категория, с площ от 0.635 дка, при начална тръжна цена от 6.99 лева за година.
38. Имот №047095, находящ се в местността “Въртоград”, землище на с.Корница, представляващ ливада, десета категория, с площ от 0.600 дка, при начална тръжна цена от 4.80 лева за година.
39. Имот №002017, находящ се в местността “Голака”, землище на с.Лъжница, представляващ нива, десета категория, с площ от 6.456 дка, при начална тръжна цена от 51.65 лева за година.
40. Имот №077005, находящ се в местността “Папото”, землище на с.Мосомище, представляващ наводнена нива, пета категория, с площ от 3.452 дка, при начална тръжна цена от 69.04 лева за година.
41. Имот №099006, находящ се в местността “Папото”, землище на с.Мосомище, представляващ нива, пета категория, с площ от 2.816 дка, при начална тръжна цена от 56.32 лева за година.

ІІ. Документация за участие в търговете се закупува срещу такса от 30 /тридесет/ лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане, от стая № 108 /дирекция “Общинска собственост”/ на община Гоце Делчев до 17.00 часа на 20.04.2017г.
ІІІ. Депозити за участие в търговете, в размер на 100 /сто/ лева за всеки имот, се внасят до 17.00 часа на 20.04.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG 63 FINV 9150 3316 6296 85 в „Банка ПИБ“АД, клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.
ІV. Оглед на имотите може да се извършва до 20.04.2017г. с представители на съответното кметство, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.
V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търговете, изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 20.04.2017г. в стая № 108 на община Гоце Делчев.
. Публичните търгове ще се проведат на 21.04.2017г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.
VІІ. Достигнатите при търговете наемни цени на имотите се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.
VІІІ. При неявяване на кандидати за някой от имотите, повторен търг да се проведе при същите условия на 28. 04. 2017г. от 13. 00 часа в залата на Общински съвет гр. Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 27.04.2017г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в.128, община Гоце Делчев, дирекция „Общинска собственост“

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *