На официална церемония днес в гр. Гоце Делчев бе открит мащабен екологичен проект: „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“В церемонията взеха участие кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, кметът на община Гърмен Феим Иса, заместник-кметът на община Хаджидимово Димитър Баханов, заместник областният управител на Благоевградска област Стоян Христов, заместник-кметът на община Гоце Делчев Валери Сарандев, председателите на Общинските съвети на трите общини, общински съветници, ръководителите и изпълнителите по проекта. Общата цел на проекта е с изграждането на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци да се намали количеството депонирани битови отпадъци за региона на община Гоце Делчев, община Гърмен и община Хаджидимово чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталациите, както и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“. Изпълнението на проекта има и следните специфични цели:

– Постигане на съответствие с йерархията при управлението на отпадъците съгласно Директива 2008/98/ЕО;

– Подпомагане за постигане на националните цели заложени в българската нормативна уредба и в НПУО чрез ограничаване на количеството депонирани биоразградими отпадъци до 35 % до 2020 г.;

– Подпомагане за постигане на националните цели заложени в българската нормативна уредба и в НПУО чрез увеличаване на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 505 от образуваните битови отпадъци до края на 2020 г.

– Постигане на устойчиво управление на отпадъците чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране и повторна употреба, допринасящо за изпълнение на целите за рециклиране съгласно Закона за управление на отпадъците и Националния план за управление на отпадъците.

Стойността на проекта е 9 136 517,51 лв., от които 5 840 128,76 лв. от Европейски фонд за регионално развитие, 1 030 610,93 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България, 765 112,38 лв. – собствен принос на Бенефициента, 1 500 665,44 лв. – недопустим разход – ДДС.

Проектът реализира множество значими ползи за обществото и региона:

– Намаляване на депонираните отпадъци

– Създадена инфраструктура за третиране, оползотворяване и екологично обезвреждане на битовите отпадъци;

– Ефективно използване на отпадъците;

– Създаване на нови работни места;

– Поставяне на началото на системни действия по изграждане на култура сред жителите в региона по разделно събиране на отпадъците;

– Постигане на устойчивост в управлението на отпадъците;

– Опазване на околната среда, водите и здравето на жителите;

– Косвен принос за развитието на туризма.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *