На 01.01.2020 г. Община Гоце Делчев стартира изпълнението на проект „Полезни за общността, полезни на себе си“ със срок за изпълнение 14 месеца – от 01.01.2020 г. до 01.03.2021 г. Стойността на проекта е 97 780,39 лева, от които 83 113,34 лв. европейско и 14 667,05 лв. национално съфинансиране.

Проектът се финансира 100 % по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, процедура BG05M9ОP001-2.024 МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“ чрез ВОМР.

Общата цел на проекта е: Разширяване на възможностите за социално-икономическа интеграция на хора от маргинализираните общности в община Гоце Делчев, чрез насърчаване на включването им в заетост и подобряване на достъпа им до образование, социални и здравни услуги.

Специфичните цели са: Насърчаване на икономическата интеграция и подобряване достъпа до заетост на хора от маргинализираните общности, чрез изпълнение на дейности и мерки за мотивиране, активиране на личния потенциал и осигуряване на заетост. Стимулиране на социалната интеграция на лицата от целевите групи, чрез подобряване достъпа до образование, социални, здравни и други подкрепящи услуги в общността.

Целевата група на проекта обхваща 25 лица ( в това число деца и младежи до 29 г.), представители на маргинализирани общности, представителите на ромската общност в община Гоце Делчев и хора в риск и/или жертва на дискриминация по друг признак, освен етническа принадлежност.

Проектът предвижда прилагане на интегриран подход, който се изразява в съчетание на дейности от три направления, свързани: с подобряване достъпа до заетост, подобряване достъпа до образование и подобряване достъпа до социални и здравни услуги. За период от 12 месеца на 9 участници от целевите групи, силно уязвими на пазара на труда ще бъде осигурена заетост на пълно работно време в общинска администрация Гоце Делчев. Те ще подпомагат служителите в отдел „Административен контрол“ в дейности като: превенция на възникването на нерегламентирани сметища; премахване на нерегламентирани сметища; опазване и поддържане на общинските гори; контролиране на популацията на бездомните кучета в общината и др.

Изпълнението на проектните дейности ще има комплексен ефект върху целевите групи, изразяващ се в мотивиране и активиране на личния потенциал за социално включване и успешна трудова реализация.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *