На 1 юни в гр. Гоце Делчев ще бъде даден старт на важен екологичен проект. Община Гоце Делчев в партньорство с общините Гърмен и Хаджидимово, сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) № BG16M1OP002-2.002-0010 за „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Целта на проектa е да се намали количеството депонирани битови отпадъци за региона на община Гоце Делчев, община Гърмен и община Хаджидимово чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Общата сума на проекта е 9 147 276.52 лв., от които 5 840 128,74 лв. от ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие, 1 030 610,95 лв. от държавния бюджет на Република България и 765 112, 38 лв. – собствен принос на бенефициента.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *