Стартира набирането на проекти по първата за тази година процедура от Програмата за развитие на селските райони – подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Това е и първата процедура от Програмата, по която кандидатстването, а по-късно и отчитането ще се осъществява през единната за всички Оперативни програми, Система за управление и наблюдение на средствата от европейските фондове в България – ИСУН. Тази дългоочаквана стъпка към електронното управление на проектите по Програмата за развитие на селските райони стана възможна с промените от януари 2018 г. в Закона за земеделските производители.

Подпомагането по процедурата е насочено към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработващата промишленост чрез по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, постигане съответствие със стандартите на ЕС и подобряване опазването на околната среда.

Общият размер на средствата, които ще се предоставят за целта е над 160 млн., като конкретните проекти могат да получат от 29 337 лв. до 3 911 600 лв. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ зависи от категорията на предприятието кандидат и мястото на изпълнение на проекта и може да достига до 40% или до 50%.

За безвъзмездната финансова подкрепа могат да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба 3 от 1999 г. с минимален стандартен обем на земеделското им производство не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро; еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и признати групи или организации на производители.

Финансовата помощ се предоставя в избрани производствени сектори: мляко и млечни продукти; месо и месни продукти; плодове и зеленчуци, вкл. гъби; пчелен мед и пчелни продукти; зърнени, мелничарски и нишестени продукти; растителни и животински масла и мазнини; технически и медицински култури; фуражи; гроздова мъст, вино и оцет.

Проектите могат да бъдат с продължителност до 24 месеца или максимум до 36 м., ако включват и строителни дейности.

Кандидатстването се извършва единствено и изцяло по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез ИСУН. Крайният срок за подаване на необходимите документи е 17:30 ч. на 16.05.2018 г.

 

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *