Заповед на кмета на община Гоце Делчев относно функциониране на зеленчуковия пазар в гр. Гоце Делчев по време на извънредното положение обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 8, чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки от 07.04.2020 г. на Регионална здравна инспекция – Благоевград
Н А Р Е Ж Д А М:
І. Отменям т. 6 от своя заповед №196/14.03.2020 г.
ІІ. Считано от 10.04.2020 г. се възобновява провеждането на зеленчуков пазар в гр. Гоце Делчев при следните условия:
1. Пазарът ще се провежда само в дните понеделник и петък от 08.00 ч. до 16.00 ч.
2. На зеленчуковия пазар се допускат земеделски производители за реализация на произведена от тях продукция – зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга тяхна готова продукция при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от разпространение на COVID-19.
Земеделските производители представят:
– регистрационна карта за вписване в Регистъра на земеделските стопани;
– документ за произход на продукцията.
3. Управителят на „Общински пазари“ ЕООД да организира функционирането на зеленчуковия пазар, като осигури: поставяне на ограждения, обозначаване на вход и изход за осигуряване на еднопосочно движение в рамките на пазара, при необходимост разделянето му на сектори; да се извършва дезинфекция два пъти дневно на площта на зеленчуковия пазар; поставяне на информационни табели за спазване на мерките; персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти; достатъчно място между отделните земеделски производители, за да не се допуска струпване на хора и спазвана на дистанция от минимум 2 м между продавачите и клиентите.
4. Задължително е ползването предпазни средства (маски и други) от продавачи и клиенти.
5. Продавачите да осигурят предпазване на стоките от вторично замърсяване при предлагането им.
На видно място да се постави информация за гражданите, че плодовете и зеленчуците преди каквото и да е използване следва да бъдат добре измити, като и да бъдат осигурени еднократни найлонови ръкавици/пликове/торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.
ІІІ. Условията за функциониране на зеленчуковия пазар могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.
ІV. Контрол по спазване на условията за функциониране на пазара ще се осъществява от представител на Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград, служба – гр. Гоце Делчев.
V. Началникът на РУ на МВР – Гоце Делчев да организира патрулиране в района на пазара в гр. Гоце Делчев за недопускане на нарушение на противоепидемичните мерки, въведени със заповеди на министъра на здравеопазването.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *