В заключителната си конференция по проект №BG16M1OP002-2.009-0042 с наименование „Демонстрационен проект за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране на битови отпадъчни материали “Евро Стийл Трейд ООД определи реализираните дейности като „пилотно приложение на технологичен модел на кръгова икономика в сектора на управление на отпадъците“.

Събитието се състоя на 16.08.2023 г. онлайн, в платформата ZOOM и бе отворено за медии и широката общественост, като целеше да представи въведеното технологично решение и проведените мероприятия в посока стимулиране промяна в поведението на гражданите за по-отговорно отношение при изхвърлянето на непотребните батерии, генерирани в бита.

Реализираните дейности по проекта адресират две големи предизвикателства в сектора на отпадъците, а именно: намирането на решение към непрекъснато увеличаващото се количество на образуваните от домакинствата специфични отпадъчни потоци като портативни батерии и повишаване осведомеността относно рисковете, които крие безконтролното им изхвърляне в непредназначените за тях места.

Изградената инсталация дава възможност за третиране на различни видове портативни батерии, за повечето от които до момента нямаше решение в България. Оборудването е доставено и монтирано на основната площадка на дружеството в гр.София, кв. Кремиковци. В резултат на разработения и приложен нов подход, количеството битови отпадъци от батерии и акумулатори, което се очаква да бъде отклонено от депонирания общ поток на домакинските отпадъци, като бъдат разделно събирани и рециклирани или подготвени за повторна употреба, възлиза на 228 000 килограма годишно. При правилно третиране и рециклиране на това количество ще се спестят около 550 000 килограма въглеродни емисии, което се равнява на 150 500 километра безвредно шофиране.

Въведеното технологично решение практически разширява и добавя стойност към извършваната от години от Евро Стийл Трейд ООД дейност по събиране и третиране негодни за употреба батерии и електрическо и електронно оборудване от територията на цялата страна. Услугата е абсолютно безплатна за домакинствата, като дружеството е разположило предназначени за този отпадък хиляди съдове на достъпни и комуникативни места – административни сгради, търговски вериги, училища, университети, детски градини и други и броят им не спира да се увеличава.

Посланието за екологосъобразно третиране на отпадъците с приоритет ограничаване заплахите за човешкото здраве и околната среда заляга и в редица полезни информационни материали на Евро Стийл Трейд ООД, достъпни в различни медийни канали и аудио-визуални платформи. Усилията на компанията в тази посока са постоянни и ще продължат и след приключването на проекта, защото формирането на лична и обществена отговорност е ключов фактор за устойчивото управление на отпадъците и постигането на ресурсна ефективност.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *