1_pokana_OS_29.02

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомявамe Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 29.02.2016г. (понеделник) от 10,00 часа, с място на провеждане: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №13, зала на първи етаж в сградата на Ловно – рибарско сдружение „Сокол“.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на основание
чл. 27, ал.1 от Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение по протокол
от 26.01.2016 г. от проведено заседание на УС, и ще се проведе при следния
дневен ред:
1. Регистрация на членовете на Общото събрание.
2. Избор на председател, секретар и прeброител/и на събранието.
3. Представяне на годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце
Делчев“ за 2015 г.
4. Представяне на отчет за дейността на УС за 2015 г.
5. Представяне на отчет за дейността на КС за 2015 г.
6. Представяне и обсъждане на Програма за осъществяване на дейността
на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев” за 2016 г.
7. Представяне и обсъждане на проект на бюджет на СНЦ „МИГ – Гоце
Делчев” за 2016 г.
8. Представяне и обсъждане на възможностите за осигуряване на
оборотни финансови средства за реализация на проект по мярка 19.1. „Помощ за
подготвителни дейности“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова
помощ N РД-50-194 /07.12.2015 г. и възлагане на председателя на УС на СНЦ
МИГ – Гоце Делчев да сключи споразумение от името на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ с кметовете на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за предоставяне на временен безлихвен заем за осигуряване на оборотни финансови средства за реализация на Проекта. Представяне на информация за напредъка на проектите дейности.
9. Обсъждане на предложения за промени в Устава и Вътрешния правилник за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ .
10. Запознаване на членовете на общото събрание с обявената от МЗХ процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 г.).
11.Представяне на изискванията към МИГ, съгласно Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 г.).
12. Други.
При липса на кворум, на основание чл. 29 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същия ден, същото място и при същия дневен ред от 11,00 часа, независимо от броя на присъстващите.
Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител, при спазване на реда за упълномощаване съгласно чл.25 от Устава на Сдружението.
Всички писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение, както следва:
– в офиса на сдружението на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ №1 (сградата на Младежки дом – гр. Гоце Делчев);
– в сградата на Община Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, стая №303.

Управителен съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *