П О К А Н А

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ХАДЖИДИМОВО – 2016”

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО ГЪРМЕН: ОБЩИНА ГЪРМЕН,

ЕТ „СУЗАНА САРИЕВА“,  СДРУЖЕНИЕ „НЕВРОКОП“, ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В  СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ХАДЖИДИМОВО”

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА,      

Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев” взе решение за свикването на Общо събрание, което ще се проведе на 12.04.2016 г. (вторник) от 9.00 часа,  с място на провеждане: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №13, зала на първи етаж в сградата на Ловно – рибарско сдружение „Сокол“.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на основание чл. 27, ал.1 от Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение по протокол от 25.03.2016 г.  от проведено заседание на УС, и ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за вливане на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Хаджидимово 2016“ в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“.

Проект на решения по точка 1:

„На основание чл. 26, ал.1, т. 7 от Устава общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“:

1.1. Одобрява извършване на процедура по вливане на Сдружение с  нестопанска цел  „Местна инициативна група – Хаджидимово – 2016“, с ЕИК по БУЛСТАТ 175863979,  вписана в регистър на Окръжен съд гр. Благоевград по фирмено дело № 31/2010 г, със седалище и адрес на управление гр. Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“ № 44, община Хаджидимово, област Благоевград в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“, с ЕИК по БУЛСТАТ 175886629, вписана в регистър на Окръжен съд гр. Благоевград по фирмено дело № 48/2010 г., със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ № 1, община Гоце Делчев, област Благоевград.

            1.2. Одобрява промяна на наименованието от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, като се запази ЕИК по БУЛСТАТ 175886629 и седалището и адреса на управление – гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ № 1, община Гоце Делчев, област Благоевград.

1.3.   Одобрява Сдружение с наименование „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ с ЕИК по БУЛСТАТ 175886629, вписана в регистър на Окръжен съд гр. Благоевград по фирмено дело № 48/2010 г, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ №1, община Гоце Делчев, област Благоевград да стане универсален правоприемник на Сдружение с наименование „Местна инициативна група – Хаджидимово – 2016“.

 1. Освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на Управителния и Контролния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“.
 2. Освобождаване на членове от стопански и нестопански сектор от територията на община Гоце Делчев, заявили желание за прекратяване на членство в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“.
 3. Приемане за членове на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, съгласно подписано партньорско споразумение по проект, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД–50-194/07.12.2015 г. на членовете на местно партньорство Гърмен: Община Гърмен, ЕТ „Сузана Сариева“ и Сдружение „Неврокоп“.
 4. Приемане на нови членове от стопански и нестопански сектор от територията на общините Гърмен, Гоце Делчев и Хаджидимово в СНЦ „Местна инициативна група Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, след подадени заявления.
 5. Приемане на Устав и Вътрешен правилник за дейността на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“.
 6. Избор на Управителен и Контролен съвет, Председател на управителния и контролния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“.
 7. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 29 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същия ден, същото място и при същия дневен ред  от 10.00 часа, независимо от броя на присъстващите  членове на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ .

Във връзка с провеждане на общото събрание и с оглед важността на вземаните решения Ви напомняме, че:

 1. Съгласно Чл. 25 от Устава на Сдружението, членовете на Сдружението – физически лица участват лично в общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписите. Пълномощник не може да бъде член на Сдружението, респ. физическо лице, което представлява член – юридическо лице, или член на Управителния съвет. Пълномощникът не може да представлява повече от един член на сдружението. Преупълномощаване не се допуска.
 2. В дневния ред на Общото събрание са включени точки, решенията по които на основание чл.31, ал.2, следва да се вземат с квалифицирано мнозинство от всички членове на общото събрание.
 3. По точки 1, 2, и 3 от дневния ред гласуват членовете на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“.
 4. По точка 4 от дневния ред гласуват членовете на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Хаджидимово – 2016“.
 5. По точка 5 от дневния ред гласуват членовете на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“, Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Хаджидимово – 2016“, Община Гърмен, ЕТ „Сузана Сариева“ и Сдружение „Неврокоп“.
 6. По точки 6 – 8 от дневния ред гласуват членовете на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“, Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Хаджидимово – 2016“, Община Гърмен, ЕТ „Сузана Сариева“ и Сдружение „Неврокоп“, както и Новоприетите членове в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“.

 

Всички материали (Проект на Устав и Вътрешен правилник за дейността на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“), свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение, както следва:

– в офиса на сдружението на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“  №1 (сградата на Младежки дом – гр. Гоце Делчев;

–  в сградата на Община Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, стая №303.

– в сградата на Община Гърмен на адрес: сградата на общинска администрация Гърмен на адрес: с. Гърмен, ул. „Първа“ № 35, етаж 3, стая №  15.

– в сградата на общинска администрация Хаджидимово на адрес: гр. Хаджидимово, пл. “Димо Хаджидимов” № 46, етаж 2, стая 1 – техническа служба.

– публикувани са на интернет страницата на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ : http://mig-gotsedelchev.com.

 

 

 

 

Гр. Гоце Делчев, 30.03.2016 г.

Управителен съвет

на Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев”

prsr-on-time

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *