ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТ ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И  ХАДЖИДИМОВО

 

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В  „ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМИВО“

              УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза  „Местна  инициативна група –  Гоце Делчев – Гърмен  Хаджидимово“

 

К А Н И

всички заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на промени в  Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-197/29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

 

С предлаганите промени се цели да се осигури съответствие с променената приложима нормативна уредба, допълване на критерий за оценка по Мярка 6–4.1 и определяне на ред за допълнително приоритизиране на проекти по мерките, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. и ЕЗФРСР.  Същите са допустими на  основание чл.18, т.1 и т.5 от Споразумение № РД 50-197/29.11.2016 г.

 

Предложението за промени, тяхната допустимост и мотивите за всяка конкретна промяна са публикувани на интернет страницата на МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМИВО, с адрес http://www.mig-gotsedelchev.com, в секция /Обществено обсъждане.

 

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на  12.04.2018 г. (включително) на следната електронна поща: mig_gotsedelchev@abv.bg.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *